ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0033-Crash Time 3 _ Alarm fur Cobra 11_ Highway Nights (ReP

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 11:00 pm    Post subject: g0033-Crash Time 3 _ Alarm fur Cobra 11_ Highway Nights (ReP Reply with quote

g0033-Crash Time 3 _ Alarm fur Cobra 11_ Highway Nights (RePack)

Crash Time III

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Racing
# Ðàçðàáîò÷èê: Synetic
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: Play Tainment
# Ãîäèíà: 26.11.2009
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 12+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
* Îïåðàöèîííà ñèñòåìà: Windows XP ñúñ SP2 èëè Windows Vista ñ SP1
Ïðîöåñîð: Athlon 64 3200 + èëè Intel Pentium 4 - 3,2 GHz èëè ïî-äîáúð
* Ïàìåò: 1 GB RAM (2 GB RAM çà Vista)
* Graphics: DirectX 9.0c ñúâìåñòèìà 256 MB ãðàôè÷íà êàðòà
* DirectX ®: DirectX 9.0c
* Òâúðä äèñê: 4.2 GB ñâîáîäíî ïðîñòðàíñòâî íà òâúðäèÿ äèñê
* Çâóê: DirectX 9.0c-ñúâìåñòèìà çâóêîâà êàðòà

Ïîääúðæàùè âèäåî êàðòè:
* AGP 8x or PCI Express
* ATI Radeon X800 or better
* nVidia GeForce 6600 GT or better
* Video card must support ShaderModel 2.0 and hardware T&L
* Not compatible with integrated graphics solutions, in particular laptop computers.


# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1)Ìàóíòâàòå â ÄÒ
2)Èíñòàëèðàòå
4)Èãðàéòå è ñå çàáàâëÿâàéòå!!!# Çà èãðàòà:
Êàêòî ñâîèòå ïðåäøåñòâåíèöè, Crash Time 3, íàé-íîâàòà èãðà îò ïîïóëÿðíàòà åêøúí îðèåíòèðàíà ñúñòåçàòåëíà ïîðåäèöà, ïðåäëàãà ðàçíîîáðàçåí è âèñîêîêà÷åñòâåí ãåéìïëåé. Ãðàôè÷íèÿò åíäæèí å ïðåòúðïÿë ñåðèîçíè ïðîìåíè è ñåãà èçãëåæäà âïå÷àòëÿâàùî. Èãðà÷èòå ùå ïîïàäíàò â åäèí êðàñèâ, íàïúëíî îòâîðåí ñâÿò, êúäåòî ùå èìàò âúçìîæíîñòòà äà ðàçøðåøàâàò êðèìèíàëíè ñëó÷àè è äà ïîåìàò ðàçíîîáðàçíè çàäà÷è.Áåñíè ñêîðîñòè, íåâåðîÿòíè êàñêàäè, çðåëèùíè êàòàñòðîôè è ãðàíè÷åùè ñ íåâúçìîæíîòî èçïðåâàðâàíèÿ. Äîáðå äîøëè ñ ñâåòà íà Crash Time!

Îñîáåíîñòè íà REPACK:
Åêñêëóçèâåí èíñòàëàòîð (ñ âúçìîæíîñò çà èçáîð íà åçèê, Eng èëè Rus.)Èç÷èñòâàíå íà ãðåøêè.
Íå å êîìïðåñèðàíî / ïðîñòî ðåêîäèðàíî ñ ïî íèñúê áèòðåéò.
Çàïóñêàíå ïðåç ïðÿê ïúò íà ðàáîòíèÿ ïëîò.
Èíñòàëàöèÿòà, èçèñêâà íà êîìïþòúðà, 1GB îïåðàòèâíà ïàìåò (â ñúîòâåòñòâèå ñ ìèíèìàëíèòå èçèñêâàíèÿ êúì ñèñòåìàòà).
Ðåëèèç ãðóïà: R.G. ReCodingÃîëåìèíà 469.08 MB
Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating