ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0026-Wolfschanze 2 GERMAN-GENESIS

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 10:43 pm    Post subject: g0026-Wolfschanze 2 GERMAN-GENESIS Reply with quote

g0026-Wolfschanze 2 GERMAN-GENESIS

Show | Hide NFO
Wolfschanze 2

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Action (Shooter) / 3D / 1st Person
# Ðàçðàáîò÷èê: CITY interactive
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: CITY interactive
# Èíòåðôåéñ: Íåìñêè
# Ãîäèíà: 25 November 2009
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 16+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
• Windows XP/2000 or Windows VISTA
• DirectX 9.0c or higher (included on the DVD)
• Pentium 4 2.4GHz processor or equivalent
• 1 GB RAM (Windows XP/2000), 2 GB RAM (Windows VISTA)
• Graphic card: ATI 9800PRO/GF 6600 (128MB RAM) or equivalent
• 4.0 GB of free hard drive space for installation
•Quad speed DVD-ROM
•16-bit sound card with EAX 2.0 compatible with DirectX 9.0
• Mouse, Keyboard

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1)Ìàóíòâàòå â ÄÒ.
2)Èíñòàëèðàòå ( çàäúëæèòåëíî â ''C'' ).
3)Îñòàâåòå DVD-òî â ÄÒ.
4)Èãðàéòå è ñå çàáàâëÿâàéòå!!!


# Çà èãðàòà:
Âèå ñòå îôèöåð îò ×åðâåíàòà àðìèÿ.Äåéñòâèåòî íà èãðàòà ñå ðàçâèâà ïðåç Âòîðàòà Ñâåòîâíà âîéíà.Ùå áúäåòå ïðàòåí íà òàéíà ìèñèÿ â êîÿòî ùå òðàáâà äà ñå äîáåðåòå äî òàéíà ùèôðîâú÷íà ìàùèíà è äà âçåìåòå íåéíàòà êíèãà ñ øèôúðè.Íî ïî âðåìå íà ìèñèéòå ùå èìà äîñòà çàòðóäíåíèÿ,åäíî îò òÿõ å,÷å íÿêàêúâ ãåíèÿëåí ïðîôåñîð å èçîáðåòèë ïðîòîòèï íà íåâåðîÿòíî áîéíî îðúæèå...Ïðèÿòíà èãðà!!!


Ãîëåìèíà 2.53 GBÒîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating