ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00031-H.and.M.StudioLine.Web.v3.60.5.0-BEAN

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 10:12 pm    Post subject: 00031-H.and.M.StudioLine.Web.v3.60.5.0-BEAN Reply with quote

00031-H.and.M.StudioLine.Web.v3.60.5.0-BEAN

Show | Hide NFO
StudioLine Web


# Ïðîèçâîäèòåë: H&M Systems Software Inc

# Âèä: Èíñòðóìåíò çà ñúçäàâàíå íà óåá-ñòðàíèöè

# Âåðñèÿ: 3.60.5.0

# Äàòà: May 9, 2009

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:

* Windows All
· Pentium III or 4 or compatible processor, with a minimum of 800 MHz, higher recommended
· RAM: 256 MB, more recommended
· 150 MB disk space for programs (allow extra space for data)
· 24 bit graphics adapter with monitor resolution of 1024 x 786 pixels

# Ðåöåíçèÿ:

StudioLine Web å èíñòðóìåíò çà ñúçäàâàíå íà óåá-ñòðàíèöè. Ïðîãðàìàòà å ëåñíà çà ðàáîòà è íå èçèñêâà ñïåöèàëíè ïîçíàíèÿ ïî HTML. Åòî ÷àñò îò îñíîâíèòå é ôóíêöèè: ðåäàêòîð íà ñòðàíèöèòå ñ âúçìîæíîñò çà ïðåìåñòâàíå íà âñåêè åëåìåíò, îïöèÿ çà èçáîð ìåæäó ìíîæåñòâî øàáëîíè, ðåäàêòîð íà èçîáðàæåíèÿ ñ ìíîãî ôóíêöèè, ñïåöèàëíè ãðàôè÷íè åôåêòè, óïðàâëåíèå íå ñàéòà, âúçìîæíîñò çà FTP âðúçêà è êà÷âàíå íà ïðîìåíè è ñàéòîâå, ïîääðúæêà íà RAW ôàéëîâå.
Ïðîãðàìàòà å ñ íàñî÷âàù èíòåðôåéñ.

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:

1. Èíñòàëèðàòå.
2. Êîïèðàòå crack-a â äèðåêòîðèÿòà íà ïðîãðàìàòà.


Ãîëåìèíà 117.65 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating