ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00028-smssetup.exe

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 9:46 pm    Post subject: 00028-smssetup.exe Reply with quote

00028-smssetup.exe

SMS Ïðîãðàì÷å 3.0.1.1


# Çà ïðîãðàìàòà:
SMS Ïðîãðàì÷å å ìàëêà áúëãàðñêà windows ïðîãðàìà, êîÿòî èçïðàùà ñúîáùåíèÿ äî GSM è Pager ñ âúçìîæíîñò çà ÷åòåíå íà õîðîñêîïè, âàëóòíè êóðñîâå è äð.
Îáúðíåòå âíèìàíèå - çà äà èçïðàùàòå áåçïëàòíè ÑÌÑ-è ùå âè òðÿáâà ðåãèñòðàöèÿ â ñàéòà íà ñúîòâåòíèÿ îïåðàòîð.
# Ïðîèçâîäèòåë:
# Âèä:
# Âåðñèÿ: 3.0.1.1
# Äàòà:

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
ìèíèìàëíè

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
ñòaðòèðàéòå sms setup è èíñòàëèðàéòå smile.gif
Ãîëåìèíà 3.94 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating