ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0006-State.of.War.2.RUS

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Tue Dec 22, 2009 4:57 pm    Post subject: g0006-State.of.War.2.RUS Reply with quote

g0006-State.of.War.2.RUS

## Ïðîèçâîäèòåë : Cinemax / Àêåëëà

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://ru.akella.com/Game.aspx?id=436

## Ñíèìêè îò èãðàòà :


## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: ìàðò 2007 ãîä.

Æàíð: Strategy (Real-time) / 3D / (RTS)

Ïîäîáíè èãðè: Command & Conquer, StarCraft, State of War, State of War: Warmonger, War Front: Turning Point

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: (2) LAN, Internet

Ñúñòîÿíèå íà Âîéíà 2. Ïðåç âåêîâåòå â áåç÷èñëåíè áèòêè ñà çàãèâàëè ìíîãî õîðà. È ñúâñåì ìàëêî êîëè÷åñòâî æåðòâè íà ïîáåäèòåëèòå ñà ãè îòëè÷àâàëè îò ïîáåäåíèòå. Çà îáèêíîâåíèÿ ÷îâåê Âîéíàòà âèíàãè å áèëà ñòðàøíà êàòàñòðîôà - ñàìî èçáðàíè ïúëêîâîäöè ñà ñå íàñëàæäàâàëè íà íåéíàòà èãðà.  áúäåùåòî âñè÷êî å èçìåíåíî.

Âîåíà÷àëíèê ìîæå äà ñòàíå âñåêè æåëàåù,à òåëàòà íà ïàäíàëèòå íèêîãà íÿìà äà îñåÿò ïîëåòî íà ñðàæåíèÿòà.  áúäåùåòî íîâèÿ íåóðî èíòåðôåéñ ùå ïîçâîëè íà ÷îâåêà äà êîìàíäâà öåëè àðìèè íà áîéíè ðîáîòè íà ñïåöèàëíè ïëàíåòè-ïîëèãîíè. Òîâà áúäåùå å íàñòúïèëî!

Îñîáåííîñòè èãðû: - ×èñòîêðîâíàÿ RTS â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ æàíðà - Ïðîäóìàííûé ìèêðîìåíåäæìåíò - Ðàçâèòàÿ ñèñòåìà óëó÷øåíèé âîéñê - 32 äåòàëüíî ïðîðàáîòàííûå êàðòû â îäèíî÷íîé èãðå è ìóëüòèïëååðå - Îðèãèíàëüíûå èãðîâûå çàäà÷è ïî çàõâàòó ðåãèîíîâ - 8 òèïîâ ïðèðîäíîãî îêðóæåíèÿ, ïî-ðàçíîìó âëèÿþùèõ íà ïîñòðîéêè è òåõíèêó.

## Èçèñêâàíèÿ : Win 2000 / XP; Pentium 1.2 GHz; RAM: 512 ÌÁ; Âèäåîêàðòà: 128 ÌÁ.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñòðàòåãèÿ
Ðàçìåð 1.03 GB (1,107,339,264 áàéòà)

Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating