ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00016-Everest Ultimate 5.30 Build 1900 Final Ful

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 7:58 pm    Post subject: 00016-Everest Ultimate 5.30 Build 1900 Final Ful Reply with quote

00016-Everest Ultimate 5.30 Build 1900 Final Ful

Show | Hide NFO
Everest Ultimate


# Çà ïðîãðàìàòà:

Ïðîãðàìàòà äàâà ïúëíà èíôîðìàöèÿ, êàñàåùà õàðäóåðíîòî è ñîôòóåðíî îáåçïå÷åíèå íà êîìïþòúðà.
Ñ íåéíà ïîìîù ìîæåòå äà ïîëó÷èòå:
Èíôîðìàöèÿ çà äúííà ïëàòêà, ïðîöåñîð, BIOS, âêë. ïîäðîáíîñòè çà ÷èïñåò è äð.
Èíôîðìàöèÿ çà âèäåîêàðòà, äðàéâåðè è ìîíèòîð, âêë. ñåðèåí íîìåð íà ìîíèòîðà, ïîääúðæàíè âèäåîðåæèìè;
Èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè òâúðäè è îïòè÷íè äèñêîâå, ìðåæîâè àäàïòåðè, ìàíèïóëàòîðè;
Èíôîðìàöèÿ çà îïåðàöèîííàòà ñèñòåìà, âêëþ÷èòåëíî ñâåäåíèÿ çà äàòà íà èíñòàëàöèÿ, êëþ÷ íà ïðîäóêòà, ñïèñúê ñèñòåìíè óñëóãè.
 ïîñëåäíàòà âåðñèÿ å ïîäîáðåí ìîäóëà çà ñëåäåíå çà õàðäóåðà, äîáàâåíà å ïîääðúæêà íà Intel Core i7, Windows 7 è OpenGL 3.1, äîáàâåíà å èíôîðìàöèÿ çà óñòðîéñòâà GPGPU çà ATI Stream è nVIDIA CUDA.


EVEREST v5.30 is the latest release for our EVEREST family of products which includes the widely used PC diagnostics tool EVEREST Ultimate Edition and the popular IT assets management solution EVEREST Corporate Edition. This new version includes support for the latest offerings from Intel, AMD and many others as well as improvements and bug fixes in direct response to customer feedback. With v5.30, EVEREST now supports more than 96,000 devices.

Some of the new features and improvements in EVEREST v5.30 are:
Complete support for all the latest processors including Intel Core i5 and Core i7, and AMD Athlon II and Phenom II.

Major Windows 7 compatibility improvements that will provide a more fluid user experience on that platform.

Support for cutting edge technologies such as ACPI 4.0, DirectX 11, OpenGL 3.2 and Direct3D Compute Shader.

Initial support for brand new AMD GPUs such as AMD Radeon HD 5850 and 5870# Ïðîèçâîäèòåë: Lavalys Consulting Group
# Âèä: Ñèñòåìíà èíôîðìàöèÿ
# Âåðñèÿ: 5.30_Build_1900_Final_Full
# Äàòà: 03.10.2009.ã.

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
Windows All

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
Èíñòàëèðàéòå ïðîãðàìàòà è èçïîëçâàéòå êåéãåíåðàòîðà çà ïîëó÷àâàíå íà êëþ÷ çà ðåãèñòðàöèÿ. Àêî ïðîãðàìàòà íå òðúãíå àâòîìàòè÷íî íà áúëãàðñêè, îò ìåíþ File, Settings èçáåðåòå áúëãàðñêè.
Ãîëåìèíà 9.83 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating