ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0004-Halo 2 (2007)

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Tue Dec 22, 2009 4:49 pm    Post subject: g0004-Halo 2 (2007) Reply with quote

g0004-Halo 2 (2007)

## Ïðîèçâîäèòåë : Microsoft

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.microsoft.com/games

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: 2007 ãîä

Æàíð: Action (Shooter) / 3D / 1st Person

Ïîäîáíè èãðè: Breed, Half-Life 2, Halo: Combat Evolved, Pariah, Quake 4, Red Faction 2

Èíòåðôåéñ: Àíãëèéñêè (ENG)

Multiplayer: (16) LAN, Internet

Halo 2 - äúëãîî÷àêâàíîòî ïðîäúëæåíèå íà èçâåñòíèÿ øóòúð îò Bungie Studios Halo. Ñþæåòúò íà èãðàòà ñå ÿâÿâà ïðîäúëæåíèå íà ïúðâàòà ÷àñò. Ãëàâíèÿ ãåðîé,êàêòî è â ïðåäíàòà èãðà å âîéíèê îò áúäåùåòî Ìàñòåð ×èô. Òîé å ïðèçâàí äà î÷èñòè Çåìÿòà îò àãðåñèâíèòå èçâúíçåìíè íàøåñòâåíèöè. Ðàçðàáîò÷èöèòå íà òàçè èãðà ñà íàïðàâèëè èãðàòà ñ ìíîãî ïî ðàçíîîáðàçíè äîïúëíåíèÿ è îïöèè,çà ïúëíà èíòåðàêòèâíîñò. Êîëîíè,ëàìïè,ñòåíè,âðàòè,ñòúêëà,âúîáùå âñè÷êî êàêâîòî ìîæå äà ñå ðàçðóøè â ðåàëíèÿ ñâÿò,ñåãà ìîæå äà ñå ðàçðóøàâà è â âèðòóàëíèÿ. Ìîæåòå äà èçïîëçâàòå è äâå îðúæèÿ åäíîâðåìåííî,ñ öåë ïî-áúðçà ïîáåäà íàä ïðîòèâíèêà. Ãîëÿìî èçìåíåíèå èìà è â òåõíèêàòà,âèäîâåòå íà êîÿòî ñå ñà äâà ïúòè â ïîâå÷å. Àêî ïðåäè òÿ áåøå ïðàêòè÷åñêè íåðàçðóøèìà,ñåãà ìîæå íå ñàìî äà ïðîáèåòå íÿêîè áðîíè â ìàøèíèòå èëè äà îòñòðåëÿòå êðèëàòà íà ñàìîëåòèòå,íî è äà óáèåòå âîäà÷à è äà ïðåâçåìåòå ñàìîòî òðàíñïîðòíî ñðåäñòâî...

Îùå ïîäðîáíîñòè > ÒÓÊ <

## Èçèñêâàíèÿ : Windows XP; Pentium 4 / Athlon XP 2 GHz;1 Ãá RAM; Video 128 Ìá RAM.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà ñòàðòèðàíåòî: Íå ñå èíñòàëèðà. Ðàçàðõèâèðàø ñ RAR (ïîëó÷àâà ñå èãðà ñ ðàçìåð 4 ÃÁ). Èíñòàëèðàø ôàéëîâåòå îò ïàïêà Install First (çà Windows XP). Ñòàðòèðàø èãðàòà îò XP PLAY HALO 2.

Òèï Èãðè/PC Rip
Æàíð FPS, Åêøúí, Ïðèêëþ÷åíñêè
Ðàçìåð 2.74 GB (2,938,512,164 áàéòà)

Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating