ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0017-war_times_2004

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 4:55 pm    Post subject: g0017-war_times_2004 Reply with quote

g0017-war_times_2004


## Ïðîèçâîäèòåë : Strategy First

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.planetadeagostini.net/ficha_producto.asp?IDProducto=8431474054411&IDPlataforma=1&IDZonaProducto=1&IDZona=1&IDIdioma=1

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: ìàðò 2004 ãîä.

Æàíð: Strategy (Real-time) / 3D / RTS

Ïîäîáíè èãðè: Dune 2: The Building of a Dynasty, Total Annihilation

Èíòåðôåéñ: Àíãëèéñêè (ENG)

Multiplayer: (14) LAN, Internet

War Times: European Frontline. Òðóäíèòå ãîäèíè íà Âòîðàòà Ñâåòîâíà. Âðåìå çà ïîäâèçè è èçïèòàíèÿ. Ùå ðèñêóâàòå ëè äà âëåçåòå â ðîëÿòà íà ïúëêîâîäåö? Ïðîáâàéòå. ÑÀÙ,Ãåðìàíèÿ,Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑÑÑÐ - ÷èÿ âîéñêà ùå ïîâåäåòå â áîé? Âñÿêà íàöèÿ ñè èìà ñâîèòå îñîáåíîñòè,ñâîèòå ïîñòðîéêè è þíèòè,ñâîé íàáîð îò òàêòèêè. Ùå èìàòå âúçìîæíîñò äà îáèãðàåòå â êàìïàíèÿ ðåä ðåàëíè ñðàæåíèÿ ñ ïîâå÷å îò ïîëîâèí âåê äàâíîñò. Àêî ñòå ãîòîâè ? Íàïðåä! Âðåìå å äà ñå âîþâà.

Îñîáåííîñòè èãðû: - Ñâîáîäíî ïåðåìåùàåìàÿ â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå êàìåðà îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíóþ ñâîáîäó îáçîðà. - ×åòûðå äåéñòâóþùèõ ñòîðîíû: ÑØÀ, Ãåðìàíèÿ, ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðèòàíèÿ — êàæäàÿ ñî ñâîèìè þíèòàìè, ïîñòðîéêàìè è òåõíîëîãèÿìè. - Áîëåå 80 ðàçëè÷íûõ þíèòîâ è 70 ïîñòðîåê. Äâå êàìïàíèè èç 32 çàäàíèé, îñíîâàííûå íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ, ñîïðîâîæäàþòñÿ âèäåîðîëèêàìè, âûïîëíåííûìè â äóõå òåõ ëåò. - Íåñêîëüêî ðåæèìîâ ñåòåâîé èãðû, áîëåå 35 ñïåöèàëüíûõ êàðò. Âçàèìîäåéñòâèå ñ ñîþçíèêàìè âêëþ÷àåò äàæå ñîâìåñòíîå óïðàâëåíèå þíèòàìè. - Áèòâû íà ñóøå, íà ìîðå è â âîçäóõå. - Ìîùíûé è óäîáíûé ðåäàêòîð êàðò ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü íîâûå êàðòû ëåãêî è áûñòðî.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè: Windows 98/ME/2000/XP; DirectX 8.1 or higher; DirectX Compatible Graphics Adapter

DirectX Compatible Sound Card; Windows Compatible Mouse & Keyboard.

Minimum requirements (supports 4 player multiplayer): 1.0 GHz; 256 MB RAM; 32 MB Video Card supporting a resolution of 1024x768 and 32 bit color.

Recommended (and required for multiplayer games over 4 players): 1.8 GHz; 512 MB RAM; Nvidia GeForce 3, ATI Radeon 8500 or higher.

Multiplayer Additional Requirements: 2 to 4 players: 56kbps Internet connection; 5 to 14 players: Cable/DSL Internet connnection; LAN play: TCP/IP.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð. Ïðèëîæåí crack.


Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñòðàòåãèÿ
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 39:22
Ðàçìåð 977.25 MB (1,024,719,956 áàéòà)


Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating