ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0015-Warpath.7z

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Wed Dec 23, 2009 4:35 pm    Post subject: g0015-Warpath.7z Reply with quote

g0015-Warpath.7z

## Ïðîèçâîäèòåë : Groove Games

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.playwarpath.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: 2006 ãîä.

Æàíð: Action (Shooter) / 3D / 1st Person

Ïîäîáíè èãðè: Quake 3 Arena, Quake 3 Team Arena, Unreal Tournament, Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004

Èíòåðôåéñ: Àíãëèéñêè (ENG)

Multiplayer: (16) LAN, Internet

Îò ðàçðàáîò÷èöèòå íà êóëòîâàòà ñåðèÿ Unreal!

WarPath-3D øóòúð,èìàù âñè÷êè øàíñîâå äà ñòàíå ñâåòîâåí õèò íîìåð 1,äàâàù âúçìîæíîñò äà ñå èãðàå îò ëèöåòî íà åäíà îò òðèòå ðàñè,âîäåùè íåïðåñòàííà âîéíà çà ïëàíåòàòà Êàëàäè. Äúëáîêàòà ñþæåòíà ëèíèÿ ùå Âè êàðà íå âåäíúæ äà ìèíàâàòå ñàìîñòîÿòåëíèòå êàìïàíèè íà èãðàòà,à óâëåêàòåëíèÿ è äèíàìè÷åí áîé ñ ôóòóðèñòè÷íè îðúæèÿ ùå ñòàíå ëþáèìà ÷àñò çà ëþáèòåëèòå íà èãðà â ìðåæà. Èçïîëçâàéòå ñðåäñòâàòà çà ïðåäâèæâàíå,èçó÷åòå îñîáåíîñòèòå íà âñÿêî îðúæèå îò îáøèðíèÿ àðñåíàë íà òðèòå ðàñè è íàêðàÿ,íàñëàæäàâàéòå ñå íà åäíà ïðåêðàñíà êàðòèíà ïðè íèñêè ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ ! Çà ïðåâúçõîäíàòà ãðàôèêà ãàðàíòèðà UNREAL,à ôèçè÷åñêàòà ñèñòåìà Havok ïðèäàâà íà èãðàòà ïî-ãîëÿìà èíòåð-àêòèâíîñò è çðåëèùíîñò.

Äåéñòâèåòî íà èãðàòà ñå ðàçâèâà â êðàéíà ãàëàêòèêà Åäåì,êúäåòî íå íà æèâîò,à íà ñìúðò ñå ñðåùàò òðèòå ðàñè. Âñÿêà îò òÿõ èñêà äà ïðèòåæàâà òîçè ñâÿò è ó âñÿêà ðàñà èìà ïðè÷èíà çà òîâà. Âîéíàòà å íåèçáåæíà,âîéíèòå îò òðèòå ðàñè,ìîãàò äà âîþâàò íå ñàìî ñ ñâîèòå îðúæèÿ íî è ñ âñè÷êè âèäîâå íà ïðîòèâíèöèòå ñè((Wolverine, Tyrant, Long Bow, Judge, Vanguard, Vibro Blade è EMAC — âñè÷êè òå,ìîãàò äà ñå ïîäîáðÿâàò ïî âðåìå íà èãðàòà),à ñúùî è äà èçïîëçâàò ÷åòèðèòå âèäà íàçåìåí òðàíñïîðò...

## Èçèñêâàíèÿ : Windows 98SE/2000/ME/XP; Pentium III 1.0 GHz;256Ìá RAM; 64Ìá DirectX 9-ñúâìåñòèìà âèäåî-êàðòà.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà ñòàðòèðàíåòî: Íå ñå èíñòàëèðà.Ðàçàðõèâèðàø â ïàïêà ñ WINRAR or 7z (ðàçìåð 1ÃÁ),êëèêâàø íà Warpath\System Warpath è èãðàåø.

Òèï Èãðè/PC Rip
Æàíð Åêøúí, FPS
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 52:51
Ðàçìåð 447.72 MB (469,464,087 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating