ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0013-Legends.Of.The.Wild.West.Golden.Hill.v1.0

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Wed Dec 23, 2009 4:27 pm    Post subject: g0013-Legends.Of.The.Wild.West.Golden.Hill.v1.0 Reply with quote

g0013-Legends.Of.The.Wild.West.Golden.Hill.v1.0


## Ïðîèçâîäèòåë : Alawar / Playfirst

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.playfirst.com/game/legends-of-the-wild-west-golden-hill

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: 2009 ãîä.

Æàíð: Logic (Hidden objects)

Ïîäîáíè èãðè: Abra Academy,Agatha Christie: Dead Man's Folly,Agatha Christie: Peril at End House,Big City Adventure: San Francisco,The Mystery Of The Mary Celeste

Èíòåðôåéñ: Àíãëèéñêè (ENG)

Multiplayer: Íå

Legends Of The Wild West - Golden Hill – òîâà å ïúðâàòà èãðà îò ñåðèÿòà,êîÿòî ùå ñå ðàçâèâà íà ôîíà íà óäèâèòåëíàòà åïîõà íà Äèâèÿ Çàïàä,åäèí îò íàé-ðîìàíòè÷íèòå è çàâëàäÿâàùè ïåðèîäè â ñâåòîâíàòà èñòîðèÿ. Ïðåäñòîè âè äà ïúòóâàòå ïî íåîáÿòíèòå ïðîñòðàíñòâà íà Ñåâåðíà Àìåðèêà â êîìïàíèÿòà íà òðóïà íà èòàëèàíñêè öèðê. Ùå ñå çàïîçíàåòå ñ êðàñèâè è èíòåðåñíè õîðà. Âúïðåêè ÷å ñúáèòèÿòà ñå ðàçâèâàò â òàêîâà áóðíî è íåñïîêîéíî âðåìå,â òàçè èãðà íÿìà äà ñðåùíåòå æåñòîêîñò,ñàìî èñòîðèÿ çà èñòèíñêà äðóæáà è âÿðíîñò. Ïðèêëþ÷åíèÿ â Äèâèÿ Çàïàä îò êðàÿ íà 19 âåê. 10 åïèçîäà,34 ëîêàöèè,10 ìèíè èãðè. Âèçóàëíè è çâóêîâè åôåêòè îò âèñîêî êà÷åñòâî.

Enjoy hidden object fun in the Wild West as you play this first installment of an all new series of casual games set against the backdrop of one of the most extraordinary times and places in history. Follow Luka, a handsome knife thrower for the Italian circus, and Natalie, a beautiful French girl who cares for the horses used in the shows, as they give in to the lure of the Wild West and learn that love can blossom even on the dusty frontier. Solve a variety of hidden object puzzles and experience a non-violent story of friendship and loyalty in this thrilling adventure.

## Èçèñêâàíèÿ : Hardware requirements: Windows XP of Vista; 1 GHZ processor; 256 MB RAM; Video 64 MB; DirectX: 9.0.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Êëèêâàòå íà setup è èíñòàëèðàòå. Êîïèðàòå ôàéëà îò ïàïêà crack è ãî ïîñòàâÿòå(çàìåíÿòå) â ïàïêàòà ñ âå÷å èíñòàëèðàíàòà èãðà. Çà èãðà âåðîÿòíî ùå âè òðÿáâà Flash Player,ïðèëîæåí å â òîðåíòà.

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Çàáàâíè, Ëîãè÷åñêè
Ðàçìåð 178.99 MB (187,683,511 áàéòà)


Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating