ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0012-Ascension.to.the.Throne.Valkyrie-SKIDROW

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Wed Dec 23, 2009 4:22 pm    Post subject: g0012-Ascension.to.the.Throne.Valkyrie-SKIDROW Reply with quote

g0012-Ascension.to.the.Throne.Valkyrie-SKIDROW

## Ãîäèíà : 2009

## Ïðîèçâîäèòåë : DVS Games

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://dvs-games.com/index.php?newlang=english

## Ðàçïðîñòðàíèòåë : Strategy First

## Ñàéò íà ðàçïðîñòðàíèòåëÿ : http://www.strategyfirst.com/en/

## Æàíð : RPG / Strategy

## Ïîäîáíè èãðè : SpellForce, Battle Realms, Etherlords

## Èíòåðôåéñ : Àíãëèéñêè

## Ìóëòèïëåéúð : Íå

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://dvs-games.com/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index6&do=showgall&gid=6

## Èçèñêâàíèÿ :

Ìèíèìàëíè

# Windows XP

# Intel Pentium IV 2.4GHz

# 512MB RAM

# 128MB GeForce 6600

# 2.4GB ñâîáîäíî ìÿñòî

## Êîìåíòàð :

 ðåçóëòàò íà ïðåäàòåëñêè çàãîâîð, óïðàâèòåëÿ íà ñòðàíàòà Àéðàò, Àëåêñàíäúð,áèë ëèøåí îò âëàñò è çàòî÷åí â äàëå÷íàòà ñòðàíà Îãàíòàð. Æàäóâàù çà îòìúùåíèå, òîé ñå çàâðúùà â ñòðàíàòà ñè. Ïî ïúòÿ ñè ñðåùà ìíîæåñòâî ïðèÿòåëè è âðàãîâå, ñðåä êîéòî ïðåêðàñíàòà Åíåÿ. Åíåÿ ïðèçîâàâà ñúþçíèöèòå äà ñå ñúáåðàò â àðìèÿ çà äà ìîæå äà äàäå äîñòîåí îòïîð íà áåç÷èñëåíèòå ëåãèîíè íà Ñàìàåë - äåìîí, æåëàåù äà âëàñòâà íàä ñâåòà. Ñ âñÿêî ñïå÷åëåíî ñðàæåíèå, Åíåÿ ñòàâà âñå ïî ñèëíà, àâòîðèòåòà íà ãåðîèíÿòà ðàñòå è âñå ïîâå÷å è ïîâå÷å óìåëè âîéíè çàñòàâàò ïîä íåéíèòå çíàìåíà.  õîäà íà íîâàòà ñþæåòíà êàìïàíèÿ, íà âàñ âè ïðåäñòîè äà óçíàåòå îòãîâîðèòå íà ìíîãî âúïðîñè.

## Êëþ÷îâè åëåìåíòè :

# Êîìáèíàöèÿ ìåæäó real-time äâèæåíèå èç èãðàëíèÿò ñâÿò è ïîõîäîâè áèòêè

# Ìàùàáíè òàêòè÷åñêè áèòêè ñ ëèìèò äî 20 ãðóïè îò ïî 10 åäèíèöè

# Ïîâå÷å îò 30 âèäà åäèíèöè

# Íàä 20 ðàçíîîáðàçíè ìàãèè îò 4 ðàçëè÷íè âèäà

# Ìàãè÷åñêè àðòåôàêòè

## Çà èíñòàëàöèÿòà :

1. Çàðåæäàòå â Daemon Tools èëè çàïèñâàòå íà äèñê

2. Èíñòàëèðàòå

3. Èãðàåòå è ñå íàñëàæäàâàòå!


Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð RPG, Ñòðàòåãèÿ
Ðàçìåð 1.01 GB (1,084,256,932 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating