ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0001-Matt Hayes' Fishing (2002)

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Tue Dec 22, 2009 4:06 pm    Post subject: g0001-Matt Hayes' Fishing (2002) Reply with quote

g0001-Matt Hayes' Fishing (2002)


## Ïðîèçâîäèòåë : Electronic Arts

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.ea.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: ìàðò 2002 ãîä.

Æàíð: Sport (Hunt/Fish) / 3D

Ïîäîáíè èãðè: Field & Stream Trophy Bass 4

Èíòåðôåéñ: Àíãëèéñêè (ENG) èëè Ðóñêè (RUS) (èçáèðà ñå ïðè èíñòàëàöèÿòà)

Multiplayer: (4) LAN

Íå å çàäúëæèòåëíî äà ñòå åêñïåðò ïî ðèáîëîâà çà äà èãðàåòå òàçè èãðà. Çíàìåíèòèÿ ðèáîëîâåö Matt Hayes ùå ñïîäåëè ñ âàñ ñâîèòå òàéíè. Öÿëàòà ïðèðîäà íà òîâà ïîïóëÿðíî õîáè ñå çàêëþ÷àâà â òîâà ÷å ìîæå âèíàãè äà ñå ïðàêòèêóâà. Ñëåä íÿêîëêî ÷àñà ðèáîëîâ âèå ùå îâëàäååòå áåçöåííè ïîçíàíèÿ çà òîâà êàêâà ñòðúâ ñå ïðåäïî÷èòà îò ðàçëè÷íèòå âèäîâå ðèáè. Ïðåäëàãà ñå âúçìîæíîñò çà ðèáîëîâ êàêòî îò ëîäêà,òàêà è îò áðåãà. ×åòèðè ðåæèìà íà èãðà. Åâðîïåéñêè âèäîâå ðèáè. Áîíóñè.

## Èçèñêâàíèÿ : Minimum Configuration: Windows(r) 95/98/2000/ME/XP; Processor: 266 MHz Intel(r) Pentium(r) II processor or comparable ; Memory: 32MB RAM (128MB Minimum for Windows 2000/XP); Videocard: 4Mb (PCI/AGP) VGA card; Soundcard: DirectX 8.0a or higher compliant sound card; DirectX: DirectX 8.0a or higher (DirectX8.0a supplied with CD); Network: IPX or TCP/IP compliant (2-8 players) ; Multiplayer: 1 CD per PC.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.

Ïðèÿòíà èãðà Smile

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Ñèìóëàòîð, Çàáàâíè


Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating