ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

00032-Internet.Download.Manager.v5.17.WinALL.Incl.Keygen.and

 
  -   ,        -       ARAHN -> SOFTUER/Programi
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 24, 2009 10:17 pm    : 00032-Internet.Download.Manager.v5.17.WinALL.Incl.Keygen.and

00032-Internet.Download.Manager.v5.17.WinALL.Incl.Keygen.and.Patch-BRD
Show | Hide NFO
Internet Download Manager


# Ïðîèçâîäèòåë: Download Manager Tonec Inc

# Âåðñèÿ: 5.17

# Äàòà: 04/30/2009

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:

* Windows All

# Ðåöåíçèÿ:

Internet Download Manager å eäèí îò íàé-äîáðèòå Download-Ìanager-è. Òîé ìîæå äà òåãëè åäíîâðåìåííî íÿêîëêî ôàéëà èëè ôàéëîâè ñåãìåíòè, ïîääúðæà Resume, Pause è íàé-âàæíîòî - óñêîðÿâà âðúçêàòà ïîâå÷å îò ñâîèòå ñúáðàòÿ. Íåçàâèñèìî äàëè ñòå ñ Internet Explorer èëè Netscape Communicator, IDMan ñìúêâà ôàéëîâå îò âñÿêàêúâ òèï è ñå èíòåãðèðà âúâ âñè÷êè áðàóçúðè. Ðàáîòè ñ HTTPS, ìîæå äà ïðåãëåæäà ôàéëîâå ñ ðàçëè÷íè ðàçøèðåíèÿ, ïðåäè äà ãè ñâàëèòå è ò.í.

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:

1. Èíñòàëèðàòå.
2. Êîïèðàòå ''Patch.exe'' â äèðåêòîðèÿòà íà ïðîãðàìàòà, ñòàðòèðàòå ãî è êëèêâàòå ''Patch''.
3. Çà äà ðåãèñòðèðàòå ïðîãðàìàòà èçïîëçâàéòå keygen-a.Ãîëåìèíà 2.88 MB

Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
:   
  -   ,        -       ARAHN -> SOFTUER/Programi GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating