ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0053-SkidooXTeam_Racing_rus_2001.iso

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 4:06 pm    Post subject: g0053-SkidooXTeam_Racing_rus_2001.iso Reply with quote

g0053-SkidooXTeam_Racing_rus_2001.iso

## Ïðîèçâîäèòåë : Ðóññîáèò-Ì / Play Ten Interactive

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.playten.com/eng/index.php

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: þëè 2001 ãîä.

Æàíð: Arcade / Racing / 3D

Ïîäîáíè èãðè: SnowStorm,Whiteout,SnowCross

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: (Cool LAN, Internet

Èçêëþ÷èòåëíî äîáúð ñèìóëàòîð çà ñúñòåçàíèå ñ ìîòîðíè øåéíè! Âëåç â îòáîðà íà Ski-Doo,ïîáåäè ñúïåðíèöèòå ñè,ñòàíè ïðúâ! Çà äà èçïúëíÿâàòå òðèêîâå êîãàòî ñòå â âúçäóõà,êëèêíåòå íà çàâèâàíå è ñëåä òîâà ëÿâ SHIFT èëè ëÿâ CTRL.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè: Windows® 2000 SP4 / XP SP1 / Vista; Ïðîöåñîð Pentium® III 600 MHz; 256 ÌÁ RAM; Âèäåî 32 ÌÁ è OpenGL; DirectX® 9.0.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñúñòåçàíèå, Ñïîðòíè, Ñèìóëàòîð
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:04:48
Ðàçìåð 147.96 MB (155,152,384 áàéòà)
Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating