ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

g0053-SkidooXTeam_Racing_rus_2001.iso

 
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 26, 2009 4:06 pm    : g0053-SkidooXTeam_Racing_rus_2001.iso

g0053-SkidooXTeam_Racing_rus_2001.iso

## Ïðîèçâîäèòåë : Ðóññîáèò-Ì / Play Ten Interactive

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.playten.com/eng/index.php

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: þëè 2001 ãîä.

Æàíð: Arcade / Racing / 3D

Ïîäîáíè èãðè: SnowStorm,Whiteout,SnowCross

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: (Cool LAN, Internet

Èçêëþ÷èòåëíî äîáúð ñèìóëàòîð çà ñúñòåçàíèå ñ ìîòîðíè øåéíè! Âëåç â îòáîðà íà Ski-Doo,ïîáåäè ñúïåðíèöèòå ñè,ñòàíè ïðúâ! Çà äà èçïúëíÿâàòå òðèêîâå êîãàòî ñòå â âúçäóõà,êëèêíåòå íà çàâèâàíå è ñëåä òîâà ëÿâ SHIFT èëè ëÿâ CTRL.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè: Windows® 2000 SP4 / XP SP1 / Vista; Ïðîöåñîð Pentium® III 600 MHz; 256 ÌÁ RAM; Âèäåî 32 ÌÁ è OpenGL; DirectX® 9.0.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñúñòåçàíèå, Ñïîðòíè, Ñèìóëàòîð
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:04:48
Ðàçìåð 147.96 MB (155,152,384 áàéòà)
Download
:   
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating