ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0050-Fluttabyes.RIP-Unleashed

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 2:07 pm    Post subject: g0050-Fluttabyes.RIP-Unleashed Reply with quote

g0050-Fluttabyes.RIP-Unleashed

## Ãîäèíà : 2009

## Ïðîèçâîäèòåë : Red Chain Games

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.redchaingames.com/

## Ðàçïðîñòðàíèòåë : Red Chain Games

## Ñàéò íà èãðàòà : http://fluttabyes.com/

## Æàíð : Strategy / Simulation

## Ïîäîáíè èãðè : Bejeweled, Season Match 2, Fishdom: Frosty Splash

## Èíòåðôåéñ : Àíãëèéñêè

## Ìóëòèïëåéúð : Íå

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://www.gamersgate.com/DD-FLUTTA/fluttabyes

## Èçèñêâàíèÿ :

Ìèíèìàëíè

# Windows 2000 / XP / Vista / 7

# Intel Pentium II 350MHz

# 128MB RAM

# DirectX 7.0

# 50MB ñâîáîäíî ìÿñòî

## Êîìåíòàð :

Fluttabyes is a fun, quirky take on a Match 3 game. Easy to pick up and play, yet deeply addictive, the aim of Fluttabyes is to help the butterflies fly away by matching four or more of the same colour. The game is gorgeous and cute, with sunny countryside summer settings in a unique and colourful art style.

Fluttabyes å çàáàâíà è ïðèÿòíà Match 3 èãðà. Ëåñíà çà íàó÷àâàíå è èãðà, íî è ñèëíî ïðèñòðàñòÿâàùà, öåëòà âúâ Fluttabyes e äà ïîìîãíåòå íà ïåïåðóäèòå äà îòëåòÿò êàòî ãè ãðóïèðàòå ïî 4 èëè ïîâå÷å îò 1 öâÿò. Èãðàòà å âåëèêîëåïíà è ñëàäêà, ñ êðàñèâè ëåòíè ïåéçàæè è óíèêàëåí öâåòèñò ñòèë.

## Çà èíñòàëàöèÿòà :

1. Ðàçàðõèâèðàòå

2. Èãðàåòå è ñå íàñëàæäàâàòå!Òèï Èãðè/PC Rip
Æàíð Ëîãè÷åñêè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 50:03
Ðàçìåð 34.68 MB (36,365,931 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating