ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0048-CAMPUS_2007_ENG_RUS

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 2:00 pm    Post subject: g0048-CAMPUS_2007_ENG_RUS Reply with quote

g0048-CAMPUS_2007_ENG_RUS


## Ïðîèçâîäèòåë : TopWare Interactive / Íîâûé Äèñê

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.campus-game.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :
## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: íîåìâðè 2007 ãîä.

Æàíð: Adventure / Isometric / Life Simulator

Ïîäîáíè èãðè: Alien Earth,American Girl: Julie Saves the Eagles

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS) èëè Àíãëèéñêè (ENG) (èçáèðàòå ñè âåðñèÿòà è èíñòàëèðàòå)

Multiplayer: Íå

Ñèìóëàòîð íà æèâîòà íà ñòóäåíòè îò ñúçäàòåëèòå íà MetalHeart.  ãëàâíàòà ðîëÿ å ñòóäåíòà Ñåðãåé. Ïðåäñòîè âè äà îòèäåòå äî êîëåæà,ðàçïîëîæåí íà áðåãîâåòå íà ìúãëèâèÿ Àëáèîí. Ùå òðÿáâà äà õîäèòå íà ëåêöèè,äà ñå ãîòâèòå çà çàíÿòèÿ,äà ñäàâàòå ïèñìåíè òåñòîâå,äà ðàáîòèòå ïðåç ñâîáîäíîòî ñè âðåìå,äà ïî÷èâàòå,ïúòåøåñòâàòå â äðóãè äúðæàâè. Íàãðàäàòà çà âñè÷êî òîâà å äèïëîì è àêî âè ïðîâúðâè,ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà ñëàâà íà íîáåëîâ ëàóðåàò. Îñâåí òîâà ùå òðÿáâà äà ðàçñëåäâàòå òàåí çàãîâîð íà ïðåñòúïíà îðãàíèçàöèÿ,èçïîëçâàùà ñòóäåíòèòå çà íåéíèòå òúìíè öåëè. Ïðåäëàãàò ñå 5 àáñîëþòíî ðàçëè÷íè ïåðñîíàæà è ïîâå÷å îò 100 âòîðîñòåïåííè. Ãîëÿìî êîëè÷åñòâî òåñòîâå,ìèíè-èãðè,çàäà÷è çà èçïèòè.

Àáèòóðèåíò, âñòðÿõíèñü! Õâàòèò äðîæàòü îò ñòðàõà. Òåáÿ ïðèíÿëè â óíèâåðñèòåò è òû óæå ñòóäåíò! Ïîðà ïðîùàòüñÿ ñ ðîäíûìè ïåíàòàìè è îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòü çà çíàíèÿìè è ó÷åíûìè ñòåïåíÿìè. Îòíûíå íà÷èíàåòñÿ òâîÿ íîâàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü â êàìïóñå. Ñêîðî óçíàåøü, ÷òî ýòî òàêîå! Çäðàâñòâóé, çàãàäî÷íûé Àëüáèîí - ðîäèíà Êåìáðèäæà è Îêñôîðäà! Íà òâîèõ àêêóðàòío ïîäñòðèæåííûõ ïðîñòîðàõ è ïðåäñòîèò ñíà÷àëà íàøåìó ñòóäèîçó îñíîâàòåëüíî âçÿòüñÿ çà óì, ÷òîáû õâàñòàòüñÿ ïîòîì ïåðåä ðîäíûìè è áëèçêèìè äîëãîæäàííûì äèïëîìîì. Íàóêà, îíà, êàê èçâåñòíî, ãðàíèò: ïðèäåòñÿ íàðàùèâàòü ìîçãîâóþ ýìàëü è óñèëåííî êîðïåòü íàä êíèãàìè. Íóæíî âñå âûäåðæàòü. Èíà÷å êîíåö ïå÷àëüíûé - îò÷èñëåíèå è âîçâðàùåíèå äîìîé ñ îïóùåííîé ãîëîâîé. Ãëàâíîå - îáçàâåñòèñü íàäåæíûìè äðóçüÿìè, ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå, è òîãäà è ãîðå - íå áåäà. Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó, íàëàæèâàé æèçíü, ñäàâàé ýêçàìåíû! Ïîñòàðàåøüñÿ - ñòàíåøü àâòîðèòåòíûì ó÷åíûì ñ ìèðîâûì èìåíåì è Íîáåëåâñêîé ïðåìèåé çà ïàçóõîé. À åñëè ïîâåçåò, çàîäíî ðàñêðîåøü ïëàíû òàéíîé îðãàíèçàöèè, âòèõóþ èñïîëüçóþùåé ñòóäåí÷åñêóþ áðàòèþ â ñâîèõ êîðûñòíûõ è êîâàðíûõ öåëÿõ. Ìîæåò áûòü, äàæå è ïðèäåòñÿ äëÿ ýòîãî ïîáûòü äåòåêòèâîì, ðåøàÿ âñÿêèå êàâåðçíûå ãîëîâîëîìêè è âûïîëíÿÿ íåîæèäàííûå çàäàíèÿ.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè: Windows XP èëè Windows Vista; Ïðîöåñîð Pentium IV 1.5 GHz; RAM: 512 Ìá; Âèäeoêàðòà, DirectX 8.0 c 64 Ìá RAM; Ìîíèòîð, 1024x768 16 áèò.

Ïðåïîðú÷èòåëíè: Windows XP èëè Windows Vista; Ïðîöåñîð Pentium IV / 2,3 GHz; RAM: 1 Ãá; Âèäåîêàðòà: 128 Ìá RAM; Ìîíèòîð, 1600x1200 16 áèò.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Èçáèðàòå ñè âåðñèÿòà,ñ àíãëèéñêè èëè ðóñêè (CAMPUS) èíòåðôåéñ. Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Ñèìóëàòîð, Çàáàâíè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:16:45
Ðàçìåð 2.01 GB (2,154,430,464 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating