ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

0010-Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> Microsoft office 2003
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Fri Dec 25, 2009 12:56 am    Post subject: 0010-Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools Reply with quote

0010-Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools

Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools

Office 2003 Editions Resource Kit Tools

Ñ ïîìîùòà íà Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools ìîæå äà èçáåðåòå êîè èíñòóìåíòè îò Microsoft Office 2003 äà ñå èíñòàëèðàò, êîè íå, è êàêúâ ñåðèåí íîìåð äà áúäå èçïîëçâàí ïî âðåìå íà èíñòàëàöèÿòà.

Âåðñèÿ: 2003

Äàòà: 9/9/2003

Åçèê: English

Brief Description

Office 2003 Editions Resource Kit Tools for those deploying Microsoft Office in an organization. Includes Custom Installation Wizard, Custom Maintenance Wizard, Customizable alerts, and more.

Overview

Office 2003 Editions Resource Kit Tools, including Custom Installation Wizard, Custom Maintenance Wizard, Customizable alerts, HTML Help Workshop, International Information, Office Converter Pack, Office Information, Office Profile Wizard, Outlook Administrator Pack, Package Definition Files, Policy Template Files, CMW File Viewer, MST File Viewer, OPS File Viewer.

Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ

• Supported Operating Systems: Windows 2000 Service Pack 3; Windows Server 2003; Windows XP

• Processor: Pentium 233 MHz or higher processor; Pentium III recommended.

• Operating system: Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 or later, or Windows XP or later (recommended).

• Memory: 64 MB RAM (minimum);128 MB RAM (recommended).

• Monitor:Super VGA (800 x 600) or higher resolution with 256 colors.

• Disk drive: CD-ROM drive.

• Pointing device: Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse®, or compatible pointing device.

Íà÷èí íà èçïîëçâàíå

1 Èíñòàëèðàéòå ïðîãðàìàòà

2 Ñúçäàéòå ñè ôàéë ñ íàñòðîéêè

3 Èçïîëçâàéòå ïîäõîäÿùà ïðîãðàìà çà äà ñëîæåòå ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå (file.MST) â ïàïêàòà íà îôèñ ïàêåòà

4 Ïðîìåíåòå ôàéëà Autorun.inf òàêà: OPEN=setup.exe TRANSFORMS="file.MST" /qb

5 Çàïèøåòå ïðîìåíèòå êàêòî âúâ ôàéëà Autorun.inf, òàêà è â ïàïêàòà íà îôèñ ïàêåòàÒèï Ïðîãðàìè/äðóãè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:11:10
Ðàçìåð 7.30 MB (7,655,841 áàéòà)
Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> Microsoft office 2003 All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating