ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

0008-Microsoft Office Prof.Edition 2003 MUI-BG only

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> Microsoft office 2003
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Fri Dec 25, 2009 12:52 am    Post subject: 0008-Microsoft Office Prof.Edition 2003 MUI-BG only Reply with quote

0008-Microsoft Office Prof.Edition 2003 MUI-BG only

Òîâà å åçèêîâ ïàêåò, êîéòî ùå íàïðàâè èíòåðôåéñà íà Office 2003 íà áúëãàðñêè! Ñëåä èíñòàëèðàíåòî ìó òîé ìîæå äà ñå ñìåíÿ ñ àíãëèéñêè ïîñðåäñòâîì íàñòðîéêèòå. Íàïúëíî ïðåâåäåíè íà áúëãàðñêè åçèê Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003 è PowerPoint 2003.Ñòàðòèðàéòå MUISETUP.exe è èíñòàëèðàéòå!


Òèï Ïðîãðàìè/äðóãè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 21:05
Ðàçìåð 46.37 MB (48,621,033 áàéòà)
Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> Microsoft office 2003 All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating