ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0009-Captain Sabertooth_2_RUS.iso

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Tue Dec 22, 2009 7:03 pm    Post subject: g0009-Captain Sabertooth_2_RUS.iso Reply with quote

g0009-Captain Sabertooth_2_RUS.iso


## Ïðîèçâîäèòåë : Norsk Spill Distribusjon / Snowball Studios

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.godespill.no/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: ñåïòåìâðè 2007 ãîä.

Æàíð: Arcade / 3D / For Kids

Ïîäîáíè èãðè: Agent Hugo: Hula Holiday,Amju Pet Zoo,Bugz Bunny and Taz: Time Busters

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: Íå

Êàïèòàí Ñàáëåçúá 2. Òàéíàòà íà ïðîêúëíàòîòî ñúêðîâèùå. Àëòåðíàòèâíî èìå: Kaptein Sabeltann: Grusomme Gabriels forbannelse. Çíàìåíèòèÿ ïèðàò Ñàáëåçúá è íåãîâèÿ áåçñòðàøåí þíãà íàìåðèëè ñúêðîâèùåòî íà Ãàáðèåë Êúðâàâèÿ. Íî âúðõó íåãî ëåæàëî ñòðàøíî ïðîêëÿòèå,êîåòî ñåãà íàäâèñíàëî è íàä òÿõ! Äîáðå äîøëè íà êîðàáà! Ïðåìèíåòå ñåäåì ìîðåòà è ïîìîãíåòå íà Êàïèòàíà äà ñå îñâîáîäè îò ïèðàòñêîòî ïðîêëÿòèå!

Îñîáåííîñòè èãðû: * Ñòàíü ïèðàòîì: èùè êëàäû, ñðàæàéñÿ íà ìå÷àõ, áîðîçäè ìîðñêèå ïðîñòîðû! * Ïîòîïè ïèðàòñêèå êîðàáëè ìåòêîé ñòðåëüáîé èç ïóøåê, ïîáåäè ìîðñêèõ ÷óäîâèù â ïîäâîäíûõ áèòâàõ! * Ïîñåòè ïÿòü çàòåðÿííûõ îñòðîâîâ è ðàñêðîé òàéíó ñîêðîâèùà!

## Èçèñêâàíèÿ : Windows XP SP2; ïðîöåñîð Pentium® 4 1,8 GHz; 512 ÌÁ RAM; âèäåîàäàïòåð 64 ÌÁ NVIDIA GeForce3, ATI Radeon 8500 èëè àíàëîã; DirectX 9.0c.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð. Îñòàâÿòå èãðàòà çàðåäåíà â DT.


Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Çàáàâíè
Ðàçìåð 387.03 MB (405,825,536 áàéòà)

Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating