ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0008-[WII]Links Crossbow Training [PAL]

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Tue Dec 22, 2009 6:58 pm    Post subject: g0008-[WII]Links Crossbow Training [PAL] Reply with quote

g0008-[WII]Links Crossbow Training [PAL]

## Ïëàòôîðìà : Nintendo Wii

## Èíôî çà êîíçîëàòà : http://www.nintendo.com/wii

## Ïðîèçâîäèòåë : Nintendo

## Ñàéò íà èãðàòà : http://www.nintendo.com/games/detail/9xKcFNixgDWMPXx0DGu0_77F-6Hwbk2s

## Ñíèìêè îò èãðàòà : .: http://media.wii.ign.com/media/962/962748/imgs_1.html :.

## Èçèñêâàíèÿ : Nintendo Wii ñ ôëàø-ìîä èëè èíñòàëèðàí ìîä ×èï!

## Êîìåíòàð : Âúïðåêè ÷å å äîñòà êðàòêà, Links Crossbow Training å 100% åêøúí çàáàâà, ïðåäîñòàâÿùà âè âúçìîæíîñòòà äà ïîñòðåëÿòå ñ ëþáèìèÿ âè Çåëäà ãåðîé è íåãîâèÿ ñìúðòîíîñåí àðáàëåò.


## Èíñòàëàöèÿ : Çàïèñâàòå ôàéëà links ñ Nero èëè íàé-äîáðå ImgBurn íà ÄÂÄ äèñê ñúñ ñêîðîñò õ4, è èãðàåòå. Èãðàòà å òåñòâàíà è ðàáîòè ïåðôåêòíî!

Òèï Èãðè/êîíçîëè
Æàíð Åêøúí, Ïðèêëþ÷åíñêè
Ðàçìåð 4.38 GB (4,699,980,696 áàéòà)


Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating