ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0032-Armada 2526 -SKIDROW

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 10:57 pm    Post subject: g0032-Armada 2526 -SKIDROW Reply with quote

g0032-Armada 2526 -SKIDROW

Armada 2526

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Strategy (Real-time / Turn-based / Grand strategy) / 3D / Top-down / Fantasy Action Adventure
# Ðàçðàáîò÷èê: Ntronium Games
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: Matrix Games
# Ãîäèíà: Nov 17, 2009
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 10+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
OS: Windows XP / Vista / 7
CPU: 1 GHz
RAM: 1 GB
Video/Graphics: DirectX Compatible 3D Video Card with 128 MB RAM
Sound: DirectX Compatible
CD-ROM Drive: Yes, for physical version
Hard Drive: 2 GB Free Space
DirectX9.0c+, .NET Framework 2.0+, Visual C Runtimes (all included in installer)

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
2. Ìàóíòâàòå â ÄÒ
3. Èíñòàëèðàéòå (êàòî âè èñêà ñåðèåí íîìåð ïðîñòî íàòèñíåòå Next)
4. Ñëåä êàòî Èíñòàëàöèÿòà å ïúëíà, îòèäåòå â ïàïêàòà SKIDROW íà DVD è ñòàðòèðàéòå InstallPatch.EXE äà ñå àêòóàëèçèðà èãðàòà äî v1.01 è ïîñòàâåòå DLL ôàéëà ñëåä òîâà(êàòî âè èñêà ñåðèåí íîìåð ïðîñòî íàòèñíåòå Next)
5. Êîïèðàòå ñúäúðæàíèå îò ïàïêà SKIDROW/Crack îò DVD è ãî çàìåíÿòå â èíñòàëàöèîííàòà äèðåêòîðèÿ íà èãðàòà.
6. Èãðàéòå è ñå çàáàâëÿâàéòå!!!


# Çà èãðàòà:
Armada 2526 å ïðèñòðàñòÿâàùà RTS, ïîñâåòåíà íà êîñìè÷åñêèòå áèòêè è èíòåðãàëàêòè÷åñêèòå ïðèêëþ÷åíèÿ. Òóê âèå ùå ñòàíåòå ÷àñò îò ìàùàáíè ñðàæåíèÿ ñðåùó ìíîæåñòâî âðàãîâå ñ ïîìîùòà íà ìîùíè è ðàçíîîáðàçíè ìîäåðíè îðúæèÿ è ùå ñòå ïèëîòè íà íåâèæäàíè äî ñåãà â äðóãà èãðà ìîäåëè êîñìè÷åñêè êîðàáè. Ïðåäëàãàò âè ñå îáøèðíè êàðòè, íà êîèòî ñà íàáåëÿçàíè è âñè÷êèòå âè ìèñèè, êîèòî òðÿáâà äà èçïúëíèòå, êàêòî è ñëîæíèòå ìàðøðóòè, ïðåç êîèòî òðÿáâà äà ïðåìèíåòå. Çà äà çàäúðæèòå ïîçèöèèòå ñè òóê, âèå ùå òðÿáâà äà óñâîèòå è äèïëîìàòè÷åñêèòå ïðàâèëà, çà äà ñè âçàèìîäåéñòâàòå ñ îñòàíàëèòå èãðà÷è, êàêòî è äà âëèçàòå ñ òÿõ â òúðãîâêè îòíîøåíèÿ.

Armada 2526 çà ÐÑ å äåëî íà ãåéì ñòóäèîòî Ntronium Games. Èçäàòåëè íà èãðàòà ñà Matrix Games.
Ãîëåìèíà 705.02 MB

Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating