ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00027-Nero Express 9

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 9:41 pm    Post subject: 00027-Nero Express 9 Reply with quote

00027-Nero Express 9

Nero Express 9


# Çà ïðîãðàìàòà:
Nero å åäíà îò íàé-äîáðèòå ïðîãðàìè çà ñúçäàâàíå è çàïèñâàíå íà âñÿêàêâè äèñêîâå. Ïîääúðæà íàé-ðàçëè÷íè äèñêîâå: àóäèî, äèñêîâå ñ äàííè, ñìåñåíè (äàííè + àóäèî), âèäåî-äèñêîâå, overburning, íîâèòå äâóñëîéíè äèñêîâå è êàêâîòî îùå ñå ñåòèòå. Îòäàâíà îáà÷å â òîçè ïàêåò ñà âêëþ÷åíè è ðàçëè÷íè äðóãè ñîôòóåðíè ðåøåíèÿ çà âñåêèäíåâèåòî âè.
Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå è ðàáîòèòå ñ àóäèî ôàéëîâå, äà ñúçäàâàòå îáëîæêè íà äèñêîâå, äà ãëåäàòå DVD è òåëåâèçèÿ íà êîìïþòúðà, äà êîíâåðòèðàòå ìåæäó âèäåî ôîðìàòè, äà êà÷âàòå ñíèìêè è êëèïîâå â YouTube è MySpace, êàêòî è ðåäèöà äðóãè.
Ïðîäóêòúò ïîçâîëÿâà äà àðõèâèðàòå. À ñúùî è äà èçïå÷åòå ãîòîâ îáðàç, êîéòî å íà õàðäà (òóê äàâà îò íàé-âèñîêèòå ðåçóëòàòè â áðàíøà), êàòî äîïóñêà äà ñå ñúçäàâàò è ñòàðòèðàùè (bootable) äèñêîâå.
Ðàáîòè ñ CD, DVD è Blue-ray çàïèñâà÷êè.
# Ïðîèçâîäèòåë: Nero
# Âèä: Ñúçäàâàíå è çàïèñâàíå íà äèñêîâå
# Âåðñèÿ: 9
# Äàòà: 2009

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
Win XP SP2 +/Vista/ XP MCE 2005 SP2
2 ÃÕö CPU ïðè Vista
1.5 ÃÁ ìÿñòî íà õàðäà
DirectX 9.0c
NET Framework 3.0 ïðè XP

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
Ñòàðòèðàòå Nero Express 9.exe è èíñòàëèðàòå!
http://store.picbg.net/pubpic/2D/4D/6068eefd931a2d4d.JPG

Ãîëåìèíà 66.48 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating