ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00022-IVT.BlueSoleil 6.4.275.0

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 8:19 pm    Post subject: 00022-IVT.BlueSoleil 6.4.275.0 Reply with quote

00022-IVT.BlueSoleil 6.4.275.0
Show | Hide NFO
IVT BlueSoleil


# Çà ïðîãðàìàòà:
BlueSoleil å ñîôòóåð çà Windows, êîéòî ïîçâîëÿâà ñâúðçâàíå áåç ïîìîùòà íà êàáåëè Âàøèÿ íàñòîëåí êîìïþòúð èëè ëàïòîï, ñíàáäåí ñ Bluetooth óñòðîéñòâî, ñ äîñòúïíè óñòðîéñòâà ñúùî ñíàáäåíè ñ Bluetooth. BlueSoleil ïîçâîëÿâà íà ïîòðåáèòåëÿ äà îïðîñòè áåçæè÷íèÿ äîñòúï äî ãîëÿìî ðàçíîîáðàçè Bluetooth-öèôðîâû óñòðîéñòâà, êàòî êàìåðè, ìîáèëíè òåëåôîíè, ñëóøàëêè, ïðèíòåðè, GPS ïðèåìíèöè è äð.

BlueSoleil 6 is one of the most popular and professional Windows-based Bluetooth application, emerging from IVT by great innovation and independence, fulfilling all demands of an integrated wirelessly accessed a wide variety of Bluetooth enabled digital devices, such as mobile phones, headsets, printers, keyboards and so on.
You can also form networks and exchange data with other Bluetooth enabled computers.

Now, BlueSoleil 6 will bring you a new wireless Bluetooth life, you could transfer files, photos, music, videos and any other data without any cables. Meanwhile, you are enabled to connect with other people via BlueSoleil 6. It is the most valuable software for you to share joy with friends and families. All of these just take you a short time to learn how to use the program.

What's more, two new features have been added, which are "Phonebook" and "Messages" management. You could view and manage all contacts of your mobile phone from BlueSoleil 6 and a necessary backup of your contacts could be done by BlueSoleil 6 wirelessly. You could easily type long messages directly from BlueSoleil messages dialogue which is very convenient and fast.

BlueSoleil 6 supports most Symbian S40/S60, Windows Mobile, MTK mobile phones and those who provide PBAP service.

Contact management
-- Backup/recover Bluetooth phone's contacts to/from computer
-- View Bluetooth phone's contacts on computer
-- Edit/delete/upload contacts
-- PBAP Profile supported (New Feature)

SMS
-- Send SMS to multiple people from your computer
-- View/backup/delete SMS messages on your Bluetooth phones

BlueSoleil 6 works flawlessly on any Windows 2000, Windows XP, Windows Vista or Windows 7 platforms.

Experience the freedom and ease of use of a Bluetooth environment by using BlueSoleil 6 !
# Ïðîèçâîäèòåë: IVT Corporation
# Âèä: Âðúçêà ñ ìîáèëíè óñòðîéñòâà
# Âåðñèÿ: 6.4.275.0
# Äàòà: 12.09.2009ã.

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
Windows XP/Vista/7
Bluetooth àäàïòåð

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
Èíñòàëèðàéòå ïðîãðàìàòà.
Ðåñòàðòèðàéòå. Îòâîðåòå ïàïêà Key & Activator è ñòàðòèðàéòå ActivationTool è keygen. Ãåíåðèðàéòå íîìåð â êåéãåíà, êîïèðàéòå äî â àêòèâàòîðà, ïîëó÷åíèÿ àäðåñ - â êåéãåíà è ïîëó÷åòå îòãîâîðà, êîéòî ïîñòàâÿòå ïàê â àêòèâàòîðà.Ãîëåìèíà 104.16 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating