ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00021-Easy CD-DA Extractor Pro v12.0.0 (BEST

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 8:16 pm    Post subject: 00021-Easy CD-DA Extractor Pro v12.0.0 (BEST Reply with quote

00021-Easy CD-DA Extractor Pro v12.0.0 (BEST

Show | Hide NFO
Easy CD-DA Extractor Pro v12.0.0 (BEST)


# Çà ïðîãðàìàòà:
Ñ òàçè ïðîãðàìà ìîæåòå ëåñíî çà çàïèøåòå íà õàðääèñêà ñè âúâ ôîðìàò MP3, WMA, VQF, OGG, WAV è ò.í., âñÿêî àóäèî ïàð÷å îò äèñê. Easy CD-DA Extractor ìîæå äà èçòåãëÿ èíôîðìàöèÿ çà äèñêà è ïåñíèòå íà íåãî îò áàçàòà äàííè â Èíòåðíåò. Òîâà å ìíîãî ïîëåçíî, àêî âè å ïîïàäíàë äèñê áåç îáëîæêà è ïî÷òè áåç íàäïèñè, à èìåòî íà èçïúëíèòåëÿ íå âè ãîâîðè íèùî. Îñâåí òîâà, ïðîãðàìàòà èìà äîñòà åêñòðè. Òÿ ìîæå äà êîíâåðòèðà ìóçèêà îò è êúì âñè÷êèòå ñè ïîääúðæàíè ôîðìàòè, äà èçòðèâà òèøèíàòà â íà÷àëîòî è êðàÿ íà âñÿêî ïàð÷å, äà èçâúðøâà íîðìàëèçàöèÿ âúðõó íåãî, è äà ðàáîòè ñ ID3 òàãà. Îñâåí òîâà, âêëþ÷åíèÿò â ïðîãðàìàòà CD/DVD Creator âè ïîçâîëÿâà äà çàïèñâàòå Audio, Data, DVD äèñêîâå. Åñòåñòâåíî, ìîæåòå è äà ïðîñëóøâàòå ñâîÿòà öèôðîâà ìóçèêà ÷ðåç âãðàäåíèÿò ïëåúð.
# Ïðîèçâîäèòåë: Poikosoft
# Âèä: Ðèïúð / Êîíâåðòúð / Çàïèñâàùà
# Âåðñèÿ: 12.0.0

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
Click on image for full size view.


# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1.Èíñòàëèðàòå ïðîãðàìàòà trial.
2.Ñïèðàòå ïðîãðàìàòà
3.Êîïèðàòå êðàêà â äèðåêòîðèÿòà,êúäåòî ñòå èíñòàëèðàëè ïðîãðàìàòà.
4.Ùðàêàòå ñ ïðúñòè smile.gif
Ãîëåìèíà 9.92 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating