ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00020-BurnAware.Professional 2.4

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 8:12 pm    Post subject: 00020-BurnAware.Professional 2.4 Reply with quote

00020-BurnAware.Professional 2.4

Show | Hide NFO
BurnAware Professional 2.4


# Çà ïðîãðàìàòà:
BurnAware å ïðîãðàìà çà çàïèñ íà CD/DVD äèñêîâå. Ñ èíñòðóìåíòà ùå ìîæåòå ëåñíî äà çàïèñâàòå Video DVD, Audio CD (îò WAV, MP3 èëè WMA), Data CD/DVD, äà ñúçäàâàòå è çàïèñâàòå äèñêîâè èçîáðàæåíèÿ (.ISO). Ïðîãðàìàòà ïîääúðæà çàïèñ íà âñè÷êè âèäîâå CD è DVD äèñêîâå, âêëþ÷èòåëíî è Blu-Ray. BurnAware ïðèòåæàâà ïðèÿòåí è ëåñåí çà ðàáîòà èíòåðôåéñ. Ïîääúðæà ðàáîòà ñ ìíîãî óñòðîéñòâà åäíîâðåìåííî.

BurnAware 2.4 (21-Sep-2009)

• Added OS support Windows 2008 Server R2.
• Solved compatibility issues with Windows 7.
• Added Support for BDR DL and BD-RE DL media.
• Updated user rights service.
• Fixed bug with USB drives detection.
# Ïðîèçâîäèòåë: BurnAware
# Âèä: Çàïèñ íà CD/DVD/Blu-ray Disc
# Âåðñèÿ: 2.4
# Äàòà: 21.09.2009ã.

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
Windows All

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
Èíñòàëèðàéòå ïðîãðàìàòà îò burnaware_pro_setup_by_ADMIN_CRACK. Ïðîãðàìàòà å àêòèâèðàíÿ ïðåäâàðèòåëíî. Àêî æåëàåòå áúëãàðñêè èíñòàëèðàèòå BG_BurnAware_2.4_Pro.exe


Ãîëåìèíà 6.09 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating