ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00018-PC Tools File Recover v7.5-DVT

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 8:06 pm    Post subject: 00018-PC Tools File Recover v7.5-DVT Reply with quote

00018-PC Tools File Recover v7.5-DVT

File Recovery


# Çà ïðîãðàìàòà:
File Recover å ïðîãðàìà, êîÿòî Âè ïîçâîëÿâà äà âúçñòàíîâèòå ñëó÷àéíî èçòðèòè âàæíè äîêóìåíòè èëè äðóãè ôàéëîâå, êîèòî å âúçìîæíî äà ñà áèëè èçòðèòè ïðè èçïðàçâàíå íà êîø÷åòî, èëè ïðè èçïîëçâàíå íà äðóãî äåéñòâèå, êîåòî çàîáèêàëÿ èçïðàùàíåòî èì êúì íåãî, êàòî ìíîãî ÷åñòî èçïîëçâàíàòà â Windows ÎÑ êëàâèøíà êîìáèíàöèÿ - Shift+Delete.
Êîãàòî äàäåíè ôàéëîâå ñà èçòðèòè îò êîø÷åòî, èëè èçïîëçâàíåòî ìó å èçáåãíàòî íàïúëíî, ôàéëîâåòå âå÷å íå ìîãàò äà áúäàò âúçñòàíîâåíè îò Windows îïåðàöèîííàòà ñèñòåìà.
Âúïðåêè òîâà, ñúäúðæàíèåòî íà ôàéëîâåòå âñå îùå îñòàâà íà äèñêà, ñðàâíèòåëíî íåïîêúòíàòî, äîêàòî ÷àñòòà îò äèñêà êîÿòî çàåìà, íå áúäå çàìåíåíà îò äðóã ôàéë èëè ôàéëîâå.

File Recover îòêðèâà ñúäúðæàíèåòî íà âúïðîñíèòå ôàéëîâå íà õàðä äèñêà è Âè äàâà âúçìîæíîñò äà ãè âúçñòàíîâèòå.
Àêî äàäåí ôàéë å áèë ÷àñòè÷íî ïðåçàïèñàí, File Recover ùå ñå îïèòà äà âúçòàíîâè êîëêîòî ñå ìîæå ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò íåãî, çàåäíî ñ îñòàíàëàòà ñúùåñòâóâàùà ÷àñò. Òîâà ùå Âè ïîçâîëè äà ñïàñèòå ïîíå ÷àñò, àêî íå öåëèÿò ôàéë, êàòî ïî òîçè íà÷èí ùå ìîæåòå äà ïðîäúëæèòå äà ãî èçïîëçâàòå.
# Ïðîèçâîäèòåë: PC Tools, Inc
# Âåðñèÿ: 7.5


# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
MÈÍÈÌÀËÍÈ:

Windows® 2000 SP4 / XP (Home and Pro) SP21 / Vista™2
Windows 2000 and XP: 300mhz CPU + 128MB RAM
Windows Vista Home Basic: 800mhz CPU + 512MB RAM
All other versions of Vista: 1ghz CPU + 1GB RAM
16 MB of free hard disk space, 8X CD-ROM drive or faster
Super VGA 800 x 600 video adapter
Internet access is required to register product and receive product updates.

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1. Èíñòàëèðàéòå ñîôòóåðà
2. Èçïëçâàéòå ãåíåðàòîðà çà äà ðåãèñòðèðàòå ïðîãðàìàòà.Ãîëåìèíà 11.78 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating