ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00014-Partition Manager 10.0 Personal 32 áèòà

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 7:51 pm    Post subject: 00014-Partition Manager 10.0 Personal 32 áèòà Reply with quote

00014-Partition Manager 10.0 Personal 32 áèòà

Show | Hide NFO
Partition Manager 10.0 Personal 32 áèòà


# Çà ïðîãðàìàòà:
Partition Manager 10.0 Personal å èíñòðóìåíò çà ðàáîòà ñ äÿëîâå íà òâúðäèÿ äèñê. Ïðîãðàìàòà ìîæå äà ïðîìåíÿ ðàçìåðà íà äÿëîâå áåç çàãóáà íà äàííè, äà îáñëóæâà íÿêîëêî îïåðàöèîííè ñèñòåìè íà åäèí êîìïþòúð, äà êîïèðà äÿëîâå íà ðåçåðâåí òâúðä äèñê, äà ðåøàâà ïðîáëåìè ñúñ çàðåæäàíå, êîíâåðòèðàíå íà ôàéëîâè ñèñòåìè è äðóãè îïåðàöèè.
# Ïðîèçâîäèòåë: Paragon Software Group
# Âèä: Ðàáîòà ñ òâúðäè äèñêîâå
# Âåðñèÿ: 10.0
# Äàòà: 06.10.2009ã.

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:
Supported Operating Systems
Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-bit
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

CPU: Intel Pentium CPU or its equivalent, with 300 MHz or higher processor clock speed
RAM: 256 MB of RAM required
Disk space: Hard disk drive with 100 MB of available space
Internet Explorer 5.0 or higher
SVGA video adapter and monitor
Mouse

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
Èíñòàëèðàéòå è ðåãèñòðèðàéòå ñúñ ñåðèéíèÿ íîìåð îò òåêñòîâèÿ ôàéë.
Ãîëåìèíà 109.68 MB
Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> SOFTUER/Programi All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating