ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

00002-Bulgarian Interface Pack for Windows XP

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> WINDOWS
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 6:37 pm    Post subject: 00002-Bulgarian Interface Pack for Windows XP Reply with quote

00002-Bulgarian Interface Pack for Windows XP

Show | Hide NFO
Bulgarian Interface Pack for Windows XP

# Ïðîèçâîäèòåë: Microsoft
# Âèä: Åçèêîâ ïàêåò
# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ: Windows XP


# Ðåöåíçèÿ: Çà âñè÷êè êîèòî èñêàò Windows-à äà èì å íà ðîäíèÿ åçèê åòî ãî è íà÷èíà. ×ðåç èíñòàëàöèÿòà íà òîçè ïàêåò âèå ñè ïðåâåæäàòå Windows-à è èíñòàëèðàíèòå äî ìîìåíòà ïðîãðàìè íà Microsoft. Âñåêè îñòàíàë ñîôòóåð ñè îñòàâà íà åçèêà íà êîéòî å èíñòàëèðàí.# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå: 1. Îòâàðÿòå LIPsetup
2. Èíñòàëèðàòå.
3. Ðåñòàðòèðàòå êîìïþòúðà
4. ×åñòèòî âå÷å êîìïþòúðúò âè å íà áúëãàðñêè åçèê smile.gif


Îôèöèàëåí ñàéò http://www.microsoft.com/windows/windows-xp/Ãîëåìèíà 3.43 MB


Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> WINDOWS All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating