ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

00001-Microsoft.Office.Enterprise.2007.bg-BG.SP2

 
  -   ,        -       ARAHN -> Microsoft office 2007
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 24, 2009 6:23 pm    : 00001-Microsoft.Office.Enterprise.2007.bg-BG.SP2

00001-Microsoft.Office.Enterprise.2007.bg-BG.SP2

Show | Hide NFO
Microsoft.Office.Enterprise.2007.bg-BG.SP2


# Çà ïðîãðàìàòà:
Microsoft Office Suite 2007 SP2 å ïàêåò ñ îáíîâëåíèÿ çà Microsoft Office 2007. Íàïðàâåíè ñà íàä 600 ïîäîáðåíèÿ è ïîïðàâêè. Åäíî îò êëþ÷îâèòå íîâîâúâåäåíèÿ å ïîääðúæêàòà íà Open Document ôîðìàòè (òîâà ñà ôàéëîâå, ñúçäàäåíè ñ OpenOffice.org) â Word (.odt), Excel (.ods) è Powerpoint (.odp). Äîêóìåíòèòå, íàä êîèòî ðàáîòèòå â îôèñ ïàêåòà íà Ìàéêðîñîôò ìîãàò äà ñå çàïèøàò â PDF ôîðìàò.

Âåðñèÿòà å ñàìî íà Áúëãàðñêè!
# Ïðîèçâîäèòåë: Microsoft
# Âèä:
# Âåðñèÿ: 2007
# Äàòà:

# Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ:


# 500MHz ïðîöåñîð

# 256MB RAM (512MB ïðåïîðú÷èòåëíî)

# 1.5 GB ìÿñòî íà òâúðäèÿ äèñê


# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:


# Ìàóíòâàòå èëè çàïèñâàòå ISO ôàéëà

# Èíñòàëèðàéòå

# CD-Key: RCYDF-XRB9R-YJYJH-CHYTK-KXCVW (âêëþ÷åí å â ISO ôàéëà)

# Enjoy!


Îôèöèàëåí ñàéò http://office.microsoft.com/bg-bg/default.aspx
Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
:   
  -   ,        -       ARAHN -> Microsoft office 2007 GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating