ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0020-TDU

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 5:16 pm    Post subject: g0020-TDU Reply with quote

g0020-TDU

## Ïðîèçâîäèòåë : Atari / Àêåëëà

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://ru.akella.com/Game.aspx?id=2066

## Ñíèìêè îò èãðàòà :


## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: 2008 ãîä.

Æàíð: Arcade / Racing (Cars) / 3D / Add-on (Content pack)

Ïîäîáíè èãðè: Need for Speed Underground 2, Need for Speed: Most Wanted, World Racing, World Racing 2

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: (?) Internet

Òèï èçäàíèå: Repack / Ðåëèéç: R.G.Recoding / ïðîïàò÷åíà äî âåðñèÿ v1.66À

Èçäàíèåòî âêëþ÷âà: - Test Drive Unlimited è - Test Drive Unlimited Mega Pack

Âðåìå å äà ñå âúðíåì íà ïîçíàòèÿ íè òðîïè÷åñêè îñòðîâ,îïëåòåí ñ õèëÿäè êèëîìåòðè øîñåòà. Âðåìå å äà íàïîìíèì íà âÿòúðà ÷å íå ñàìî òîé ìîæå äà íàâåæäà ïàëìèòå,à íà ñúïåðíèöèòå - ÷å îñâåí òÿõ èìà è îùå íÿêîé êîéòî ìîæå äà øëèôîâà øîñåòàòà ñ àâòîìîáèë è ìîòîöèêëåò. Ïðåäëàãàò ñå ïîâå÷å îò 120 àâòîìîáèëà,íàä 1500 êèëîìåòðà øîñåòà. ÏÚËÍÀ ñâîáîäà íà ïðåäâèæâàíå. Òîâà èçäàíèå âêëþ÷âà è íîâè 45 àâòîìîáèëè è åäèí ìîòîöèêëåò. Ïðåðàáîòåí å âúíøíèÿ âèä íà àâòîìîáèëèòå - ñåãà âå÷å ñúîòâåòñòâàò íà ðåàëíèòå ïðîòîòèïè îò ìàëêèòå äåòàéëè äî ïðèáîðèòå íà òàáëîòî.

Íî íàé-ãîëåìèÿ ïîäàðúê,ìîæå äà ñå ñ÷èòà äîáàâåíèÿ ðåæèì çà ïîâèøåíà ðåàëèñòè÷íîñò,â êîéòî èçêàðâà øîôèðàíåòî íà âèñîêà ñêîðîñò íà íîâî ïî-âèñîêî íèâî.

Mega Pack - Äîáàâåíî: Alfa Brera, Kawasaki Ninja ZX-12R, Audi RS4 quattro Saloon, Koenigsegg CCR, Audi S6, Lamborghini Countach 25th anniversary, Chrysler Crossfire® SRT-6 coupe, Lamborghini Gallardo Coupe, Chrysler Crossfire® SRT-6 Roadster, Lamborghini Murcielago Roadster, Dino 246 GT, Lexus GS 450h, Dodge Challenger RT, Lexus IS 350, Dodge Charger Super Bee, Lexus LS 460 L, Dodge Viper SRT-10 coupe, Lexus LS 600h L, Edonis, Lexus SC 430, Ferrari 250 GTO, McLaren F1 GT, Ferrari 308 GTS Quattrovalvole, McLaren F1 LM, Ferrari 512 TR, Mercedes CL CLK GTR, Ferrari 612 Scaglietti, Nissan Skyline GTR R34, Ferrari Challenge Stradale, Noble M400, Ferrari F40, Pagani Zonda C12S Roadster, GM (Cadillac®), Cien™ Concept, RUF RGT, GM (Cadillac®) CTS-V™, RUF RK Spyder, GM (Chevrolet®) Corvette® C1 1957, RUF Rt 12, GM (Chevrolet®) Corvette® C6™ Convertible, RUF Rturbo, GM (Chevrolet®) Corvette® Stingray™ Convertible 1971, Spyker C8 Spyder, GM (Saturn™) Curve™ Concept, Spyker C8 Spyder T, Holden Efigy Concept, TVR T440R.

## Èçèñêâàíèÿ : Windows 2000 / XP / Vista; Ïðîöåñîð: Intel P4 @ 2,4 GHz èëè AMD Athlon 2800+; Âèäåîêàðòà: ATI Radeon 9800, 256 ÌÁ èëè Nvidia 6600 GT ñ 256 ÌÁ. ïðåïîðú÷âà ñå PS 2.x; RAM: 512 ÌÁ (ïðåïîðú÷âà ñå 1 ÃÁ); DirectX: DirectX 9.0c.; Multiplayer: ñêîðîñò 128 êáèò/ñ DSL.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.  êðàÿ íà èíñòàëàöèÿòà ñå ïóñêà ãåíåðàòîð íà êîäîâå,êëþ÷úò êîéòî ùå ãåíåðèðàòå è âúâåäåòå â ïîëåòàòà ÒÐßÁÂÀ äà ãî çàïèøåòå íà ëèñò (çàïîìíÿòå) çàùîòî ùå ãî èñêà îùå âåäíúæ ïðè ïúðâèÿ ñòàðò íà èãðàòà. Ñëåä òîâà,êàêòî èñêàòå,èìà è mini_cd èìà è crack. Ðàçìåð ñëåä èíñòàëàöèÿòà 7.0 ÃÁ.Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñúñòåçàíèå, Ñïîðòíè, Ñèìóëàòîð
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 29:59
Ðàçìåð 2.24 GB (2,410,286,674 áàéòà)


Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating