ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

Âèäåî ïîñîáèå äëÿ ðàáîòû ñ Microsoft Office 2007

 
  -   ,        -       ARAHN -> Microsoft office 2007-Rosiiski
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 29, 2009 8:33 am    : Âèäåî ïîñîáèå äëÿ ðàáîòû ñ Microsoft Office 2007

Âèäåî ïîñîáèå äëÿ ðàáîòû ñ Microsoft Office 2007

Î÷åíü ïîó÷èòåëüíîå ïîñîáèå
ßçûê : Ðóññêèé
Ðàáîòàåò áåç âñÿêîé çàãðóçêè

Ïåðâûé âàðèàíò îòêðûòèÿ äèñêà.
Åñëè ó Âàñ îòêëþ÷åíà ôóíêöèÿ àâòîçàïóñêà äèñêà,òî ñäåëàéòå ñëåäóþùåå:
1. Âñòàâüòå çàãðóçî÷íûé äèñê ñ âèçóàëüíûì êóðñîì â ñâîé CD/DVD ïðèâîä
2. Îòêðîéòå ïàïêó "Ìîé êîìïüþòåð"
3. Îòêðîéòå Âàø CD/DVD ïðèâîä
4. Äâàæäû íàæìèòå ëåâîé êíîïêîé ìûøêè ïî ôàéëó "AutoCad 2007"
Äèñê çàïóùåí!

Âòîðîé âàðèàíò.
Åñëè Âû õîòèòå ñêîïèðîâàòü Íàø âèçóàëüíûé êóðñ íà ñâîé ÏÊ è çàïóñòèòü åãî:
1. Âñòàâüòå çàãðóçî÷íûé äèñê ñ âèçóàëüíûì êóðñîì â ñâîé CD/DVD ïðèâîä
2. Îòêðîéòå ïàïêó "Ìîé êîìïüþòåð"
3. Îòêðîéòå Âàø CD/DVD ïðèâîä
4. Âûäåëèòå âñå ôàéëû(ctrl+A), íàæìèòå ïðàâóþ êíîïêó ìûøêè è íà âñïëûâøåì ìåíþ ùåëêíèòå ëåâîé êíîïêîé ìûøêè ñòðîêó "êîïèðîâàòü"
5. Îòêðîéòå ïàïêó, â êîòîðóþ õîòèòå õîòèòå ñêîïèðîâàòü âèçóàëüíûé êóðñ
6. Íàæìèòå ïðàâóþ êíîïêó ìûøêè è íà âñïëûâøåì ìåíþ íàæìèòå ñòðîêó "âñòàâèòü". Âèçóàëüíûé êóðñ ó Âàñ â êîìïüþòåðå
7. Îòêðîéòå ïàïêó ñ âèçóàëüíûì êóðñîì, âûäåëèòå â ñòðîêå "Àäðåñ" âåñü ïóòü ê ýòîé ïàïêå è ñêîïèðóéòå åãî. Íàïðèìåð: D:Âèçóàëüíûå êóðñûAutoCad 2007
8. Íàæìèòå "Ïóñê"-"Âûïîëíèòü".  ñòðîêå "Îòêðûòü" íàáåðèòå subst E: "D:Âèçóàëüíûå êóðñûAutoCad 2007". Íàæìèòå "ÎÊ". Âû ñîçäàëè íîâûé âèðòóàëüíûé äèñê, êîòîðûé ñîõðàíèòñÿ äî ïåðåçàãðóçêè Windows. Áóêâà "Å"-ýòî èìÿ äèñêà. Ìîæåòå åãî íàçâàòü ïî äðóãîìó, íî èìÿ äîëæíî îòëè÷àòüñÿ îò óæå èìåþùèõñÿ íà ÏÊ äèñêîâ.
9. Îòêðîéòå "Ìîé êîìïüþòåð" è íàéäèòå ñîçäàííûé äèñê "Å". Äâàæäû ùåëêíèòå íà íåì ëåâîé êíîïêîé ìûøêè. Íàéäèòå ôàéë "AutoCad 2007" è äâàæäû íàæìèòå íà íåãî.
Äèñê çàïóùåí!

ñêà÷àòü:

http://rapidshare.com/files/41858663/video_posobiemof07.part1.rar
http://rapidshare.com/files/41859120/video_posobiemof07.part2.rar

Êà÷àé è íå ïîæàëååøü!!!
:   
  -   ,        -       ARAHN -> Microsoft office 2007-Rosiiski GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating