ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0054-gnomy

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 4:10 pm    Post subject: g0054-gnomy Reply with quote

g0054-gnomy


## Ïðîèçâîäèòåë : Strategy First / Buka Entertainment

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://dwarfs.artifexmundi.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :


## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: îêòîìâðè 2008 ãîä.

Æàíð: Arcade / Logic / 3D

Ïîäîáíè èãðè: 101-in-1 Party Megamix,3D Blocks 2004

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: Íå

Ñóïåð-ãíîìè. Ëîãè÷åñêà ïðèêëþ÷åíñêà èãðà,äåéñòâèåòî íà êîÿòî ñå ðàçâèâà â âúëøåáåí ñâÿò,ïúëåí ñ ïðèêàçíè ñúùåñòâà è æèâîòíè. Õðàáðèòå ãíîìè òðÿáâà äà ïðåìèíàò ïðåç âñè÷êèòå ïðèêëþ÷åíèÿ,çà äà äîêàæàò ñâîÿòà íåâèííîñò è äà çàëîâÿò çëîäåÿ Àë Êàìîë. Íî çà òàçè öåë,ùå èì òðÿáâà âàøàòà ïîìîù!

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ñàìûé ëó÷øèé, ïóñòü è íåìíîãî ñóìàñáðîäíûé îòðÿä áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ âî âñåì Ëåñó, êîòîðûé ïî ïåðâîìó çîâó ïðèäåò íà ïîìîùü ëþáîìó æèòåëþ ÷àùè. Èõ íîâîå, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïðîñòîå çàäàíèå - ñïàñòè Áåëêó Ëóèçó - íà ñàìîì äåëå îêàçûâàåòñÿ íå òàêèì óæ è ëåãêèì, êîãäà â èãðó âìåøèâàåòñÿ Àëü Êàìîë, áåçóìíûé êðîò, ñáåæàâøèé èç ëåñíîé òþðüìû... Íå áåç ïîìîùè ñàìèõ Ãíîìîâ... Èëè ýòî òîëüêî òàê êàæåòñÿ, êòî çíàåò...

## Èçèñêâàíèÿ : Windows XP SP2 èëè Windows Vista ïîääúðæà ñàìî 32 Bit ñèñòåìè; Ïðîöåñîð Pentium 4 1.4 GHz; 1 ÃÁ RAM; Âèäåîêàðòà êëàñà NVidia GeForce 6600 èëè ATi Radeon X700 è íàãîðå; DirectX 9.0c.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð. Îñòàâÿòå èãðàòà çàðåäåíà â Daemon Tools.


Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Çàáàâíè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 16:23
Ðàçìåð 405.92 MB (425,642,656 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating