ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

g0049-Nat.Geo.Adventure.Ghost.Fleet.v1.0.Cracked-F4CG

 
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 26, 2009 2:03 pm    : g0049-Nat.Geo.Adventure.Ghost.Fleet.v1.0.Cracked-F4CG

g0049-Nat.Geo.Adventure.Ghost.Fleet.v1.0.Cracked-F4CG

## Ãîäèíà : 2009

## Ïðîèçâîäèòåë : Big Fish Games

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.bigfishgames.com/

## Ðàçïðîñòðàíèòåë : Big Fish Games

## Æàíð : Adventure

## Ïîäîáíè èãðè : Dreamside Maroon, Dreamsluth, Murder, She Wrote

## Èíòåðôåéñ : Àíãëèéñêè

## Ìóëòèïëåéúð : Íå

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://games.softpedia.com/progScreenshots/Nat-Geo-Adventure-Ghost-Fleet-Screenshot-56038.html

## Èçèñêâàíèÿ :

Ìèíèìàëíè

# Windows XP / Vista

# Intel Pentium III 1.0GHz

# 256MB RAM

# DirectX 9.0

# 107MB ñâîáîäíî ìÿñòî

## Êîìåíòàð :

Áàùà âè å èç÷åçíàë è íèêîé íå çíàå êúäå å òîé! Âèå ñòå èçñëåäîâàòåë íà National Geographic è ùå ïðåòúðñèòå äðåâíè ïîäâîäíè îñòàíêè íà îòäàâíà ïîòúíàëè êîðàáè çà êëþ÷îâè ñëåäè â èç÷åçâàíåòî íà áàùà âè. Êðàñèâèÿò ïîäâîäåí ïåéçàæ è ìèñòåðèÿòà ùå âè ïëåíÿò â òàçè âúëíóâàùà Hidden-Object èãðà. Èçïîëçâàéòå ðåàëíà åêèïèðîâêà çà ãìóðêàíå è òåõíèêè, çà äà ðàçêðèåòå çàãàäêèòå â Ghost Fleet!

## Êëþ÷îâè åëåìåíòè :

# Ðåàëíî ñúùåñòâóâàùè ïîòúíàëè êîðàáè

# Óíèêàëåí screensaver

# Îòêðèéòå áàùà ñè

## Çà èíñòàëàöèÿòà :

1. Èíñòàëèðàòå

2. Èãðàåòå è ñå íàñëàæäàâàòå!
Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Êóåñò
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 37:33
Ðàçìåð 79.86 MB (83,740,442 áàéòà)
Download
:   
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating