ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

g0048-CAMPUS_2007_ENG_RUS

 
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 26, 2009 2:00 pm    : g0048-CAMPUS_2007_ENG_RUS

g0048-CAMPUS_2007_ENG_RUS


## Ïðîèçâîäèòåë : TopWare Interactive / Íîâûé Äèñê

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.campus-game.com/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :
## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: íîåìâðè 2007 ãîä.

Æàíð: Adventure / Isometric / Life Simulator

Ïîäîáíè èãðè: Alien Earth,American Girl: Julie Saves the Eagles

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS) èëè Àíãëèéñêè (ENG) (èçáèðàòå ñè âåðñèÿòà è èíñòàëèðàòå)

Multiplayer: Íå

Ñèìóëàòîð íà æèâîòà íà ñòóäåíòè îò ñúçäàòåëèòå íà MetalHeart.  ãëàâíàòà ðîëÿ å ñòóäåíòà Ñåðãåé. Ïðåäñòîè âè äà îòèäåòå äî êîëåæà,ðàçïîëîæåí íà áðåãîâåòå íà ìúãëèâèÿ Àëáèîí. Ùå òðÿáâà äà õîäèòå íà ëåêöèè,äà ñå ãîòâèòå çà çàíÿòèÿ,äà ñäàâàòå ïèñìåíè òåñòîâå,äà ðàáîòèòå ïðåç ñâîáîäíîòî ñè âðåìå,äà ïî÷èâàòå,ïúòåøåñòâàòå â äðóãè äúðæàâè. Íàãðàäàòà çà âñè÷êî òîâà å äèïëîì è àêî âè ïðîâúðâè,ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà ñëàâà íà íîáåëîâ ëàóðåàò. Îñâåí òîâà ùå òðÿáâà äà ðàçñëåäâàòå òàåí çàãîâîð íà ïðåñòúïíà îðãàíèçàöèÿ,èçïîëçâàùà ñòóäåíòèòå çà íåéíèòå òúìíè öåëè. Ïðåäëàãàò ñå 5 àáñîëþòíî ðàçëè÷íè ïåðñîíàæà è ïîâå÷å îò 100 âòîðîñòåïåííè. Ãîëÿìî êîëè÷åñòâî òåñòîâå,ìèíè-èãðè,çàäà÷è çà èçïèòè.

Àáèòóðèåíò, âñòðÿõíèñü! Õâàòèò äðîæàòü îò ñòðàõà. Òåáÿ ïðèíÿëè â óíèâåðñèòåò è òû óæå ñòóäåíò! Ïîðà ïðîùàòüñÿ ñ ðîäíûìè ïåíàòàìè è îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòü çà çíàíèÿìè è ó÷åíûìè ñòåïåíÿìè. Îòíûíå íà÷èíàåòñÿ òâîÿ íîâàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü â êàìïóñå. Ñêîðî óçíàåøü, ÷òî ýòî òàêîå! Çäðàâñòâóé, çàãàäî÷íûé Àëüáèîí - ðîäèíà Êåìáðèäæà è Îêñôîðäà! Íà òâîèõ àêêóðàòío ïîäñòðèæåííûõ ïðîñòîðàõ è ïðåäñòîèò ñíà÷àëà íàøåìó ñòóäèîçó îñíîâàòåëüíî âçÿòüñÿ çà óì, ÷òîáû õâàñòàòüñÿ ïîòîì ïåðåä ðîäíûìè è áëèçêèìè äîëãîæäàííûì äèïëîìîì. Íàóêà, îíà, êàê èçâåñòíî, ãðàíèò: ïðèäåòñÿ íàðàùèâàòü ìîçãîâóþ ýìàëü è óñèëåííî êîðïåòü íàä êíèãàìè. Íóæíî âñå âûäåðæàòü. Èíà÷å êîíåö ïå÷àëüíûé - îò÷èñëåíèå è âîçâðàùåíèå äîìîé ñ îïóùåííîé ãîëîâîé. Ãëàâíîå - îáçàâåñòèñü íàäåæíûìè äðóçüÿìè, ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå, è òîãäà è ãîðå - íå áåäà. Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó, íàëàæèâàé æèçíü, ñäàâàé ýêçàìåíû! Ïîñòàðàåøüñÿ - ñòàíåøü àâòîðèòåòíûì ó÷åíûì ñ ìèðîâûì èìåíåì è Íîáåëåâñêîé ïðåìèåé çà ïàçóõîé. À åñëè ïîâåçåò, çàîäíî ðàñêðîåøü ïëàíû òàéíîé îðãàíèçàöèè, âòèõóþ èñïîëüçóþùåé ñòóäåí÷åñêóþ áðàòèþ â ñâîèõ êîðûñòíûõ è êîâàðíûõ öåëÿõ. Ìîæåò áûòü, äàæå è ïðèäåòñÿ äëÿ ýòîãî ïîáûòü äåòåêòèâîì, ðåøàÿ âñÿêèå êàâåðçíûå ãîëîâîëîìêè è âûïîëíÿÿ íåîæèäàííûå çàäàíèÿ.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè: Windows XP èëè Windows Vista; Ïðîöåñîð Pentium IV 1.5 GHz; RAM: 512 Ìá; Âèäeoêàðòà, DirectX 8.0 c 64 Ìá RAM; Ìîíèòîð, 1024x768 16 áèò.

Ïðåïîðú÷èòåëíè: Windows XP èëè Windows Vista; Ïðîöåñîð Pentium IV / 2,3 GHz; RAM: 1 Ãá; Âèäåîêàðòà: 128 Ìá RAM; Ìîíèòîð, 1600x1200 16 áèò.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Èçáèðàòå ñè âåðñèÿòà,ñ àíãëèéñêè èëè ðóñêè (CAMPUS) èíòåðôåéñ. Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð.Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Ñèìóëàòîð, Çàáàâíè
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:16:45
Ðàçìåð 2.01 GB (2,154,430,464 áàéòà)Download
:   
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating