ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0046-Earth 2150 Lost Souls

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 1:49 pm    Post subject: g0046-Earth 2150 Lost Souls Reply with quote

g0046-Earth 2150 Lost Souls


## Ïðîèçâîäèòåë : ZUXXEZ

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.zuxxez.com/en/index.html

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://www.gamespot.com/pc/strategy/earth2150lostsouls/images.html?om_act=convert&om_clk=gsimage&tag=images;header;more

## Êîìåíòàð : Äíåñ å 6-òè äåêåìâðè 2150 ã. Áðèëÿòíè ó÷åíè äîñòèãíàõà äî çàêëþ÷åíèåòî, ÷å ñêîðî êîñìè÷åñêà êàòàñòðîôà ùå ñå ñòîâàðè íà Çåìÿòà. Èçãëåæäà ñúçäàäåíèòå ñúþçè ñà íà ïúò äà ñå ðàçïàäíàò îòíîâî. Íîâà âîéíà ñå çàðàæäà - âîéíàòà íà èçãóáåíèòå äóøè.

Èãðàòà ñúäúðæà 3 êàìïàíèè ñ 50 íîâè ìèñèè è ìóëòèïëåé ñ 25 êàðòè.

## Èçèñêâàíèÿ :

Minimum System Requirements:

OS: Windows all

CPU: Pentium 333

RAM: 64 MB

Video: 8MB RAM

## Äîïúëíèòåëíî :

1. Mount

2. Install

3. Install the patch

4. PlayÒèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñòðàòåãèÿ
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 33:51
Ðàçìåð 1.19 GB (1,281,086,007 áàéòà)


Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating