ARAHN ARAHN
A_R_A_H_N
 
 //               
    ,   ,     

g0046-Earth 2150 Lost Souls

 
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game
::  
admin
Site Admin


: 27 2007
: 269

: 26, 2009 1:49 pm    : g0046-Earth 2150 Lost Souls

g0046-Earth 2150 Lost Souls


## Ïðîèçâîäèòåë : ZUXXEZ

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.zuxxez.com/en/index.html

## Ñíèìêè îò èãðàòà : http://www.gamespot.com/pc/strategy/earth2150lostsouls/images.html?om_act=convert&om_clk=gsimage&tag=images;header;more

## Êîìåíòàð : Äíåñ å 6-òè äåêåìâðè 2150 ã. Áðèëÿòíè ó÷åíè äîñòèãíàõà äî çàêëþ÷åíèåòî, ÷å ñêîðî êîñìè÷åñêà êàòàñòðîôà ùå ñå ñòîâàðè íà Çåìÿòà. Èçãëåæäà ñúçäàäåíèòå ñúþçè ñà íà ïúò äà ñå ðàçïàäíàò îòíîâî. Íîâà âîéíà ñå çàðàæäà - âîéíàòà íà èçãóáåíèòå äóøè.

Èãðàòà ñúäúðæà 3 êàìïàíèè ñ 50 íîâè ìèñèè è ìóëòèïëåé ñ 25 êàðòè.

## Èçèñêâàíèÿ :

Minimum System Requirements:

OS: Windows all

CPU: Pentium 333

RAM: 64 MB

Video: 8MB RAM

## Äîïúëíèòåëíî :

1. Mount

2. Install

3. Install the patch

4. PlayÒèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñòðàòåãèÿ
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 33:51
Ðàçìåð 1.19 GB (1,281,086,007 áàéòà)


Download
:   
  -   ,        -       ARAHN -> FULL Game GMT
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov 100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating