ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0045-Million KNights Vermilion

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 1:38 pm    Post subject: g0045-Million KNights Vermilion Reply with quote

g0045-Million KNights Vermilion

## Ïðîèçâîäèòåë : NRF

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.m-k-v.jp/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :


## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: 2009 ãîä.

Æàíð: Fighting / Arcade

Ïîäîáíè èãðè: FaceBreaker,Big Bang Beat: 1st Impression,Cease Fire,Virtua Fighter 5

Èíòåðôåéñ: Àíãëèéñêè (ENG)

Multiplayer: Íå

Íåäàëå÷íîòî áúäåùå. Îñúùåñòâåí å íîâ ïðîáèâ â îáëàñòòà íà êîñìè÷åñêèòå èçñëåäâàíèÿ. ×îâå÷åñòâîòî å íàìåðèëî ïúòÿ êúì çâåçäèòå è çàïî÷íàëî ñòðîèòåëñòâî íà îãðîìíî îðáèòàëíî óñòðîéñòâî,ïîçâîëÿâàùî ïúòåøåñòâèå ñðåä çâåçäèòå. Íî ïðåäè äà áúäå çàâúðøåíî ñå ñëó÷èëî ñòèõèéíî áåäñòâèå. Âàëãàë,ãðàä ðàçïîëîæåí â ìîðåòî,ñòàíàë åïèöåíòúð íà ãëîáàëíî äâèæåíèå íà çåìíàòà ïîâúðõíîñò. Çåìåòðåñåíèåòî îïóñòîøèëî ïëàíåòàòà,ïîòàïÿéêè ìíîãî ãðàäîâå â îêåàíà. Áåäèòå íå ñâúðøèëè,âñè÷êè îñòàíàëè æèâè ñúùåñòâà ñå ñáëúñêàëè ñ âèðóñ èìåíóâàí "Rage". Èíôåêòèðàíèòå òåëà ïîëó÷èëè ñâðúõ ñïîñîáíîñòè. Òÿõíàòà àãðåñèÿ ñòàíàëà íåêîíòðîëèðóåìà. Îöåëåëèòå ãðàäîâå áèëè ïîòîïåíè â àíàðõèÿ è õàîñ. Åäíà îðãàíèçàöèÿ óñïÿëà äà âçåìå ëèäåðñòâîòî ñðåä âñåîáùèÿ õàîñ,òÿ áèëà èçâåñòíà ïîä èìåòî Vermillion. Òÿ áèëà îãëàâåíà îò ÷îâåê êîèòî ïî ÷óäî ñå âúðíàë îò Âàëãàë. Òîé èìà ñàìî äâå öåëè: äà óíèùîæè Arexis,ëèäåð íà àðìèÿòà Channelers è äà ñïàñè ñâîÿòà ñåñòðà...

## Èçèñêâàíèÿ : Microsoft® Windows 2000/XP SP2/ Vista; Ïðîöåñîð: 1,7 GHz; RAM: 512 Ìá; Âèäåîêàðòà: êëàñà GeForce FX, ATI 7XXX; DirectX 9.0c.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð. Àêî íå ñå ïîëó÷àâà,âëèçàòå â âèðòóàëíèÿ äèñê â ïàïêà SETUP è êîïèðàòå ñúäúðæàíèåòî íà äèñêà âè íà êîìïþòúðà,ñòàðòèðàòå îò MKV.exe. Äåêîìïðåñèðàòå â ñúùàòà ïàïêà (çàìåíÿòå) íåîáõîäèìèÿ âè ïà÷ è èãðàåòå.Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Åêøúí
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:24:03
Ðàçìåð 452.14 MB (474,107,686 áàéòà)
Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating