ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0044-YumeRus

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Sat Dec 26, 2009 1:35 pm    Post subject: g0044-YumeRus Reply with quote

g0044-YumeRus


## Ïðîèçâîäèòåë : Planeta DeAgostini Interactive / GFI / Ðóññîáèò-Ì

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://www.russobit-m.ru/

## Ñíèìêè îò èãðàòà :


## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: 2005 ãîä.

Æàíð: Arcade (Platform)

Ïîäîáíè èãðè: Disney's Tarzan Action Game, Filbert Fledgling, Mega Man X8, Worlds of Billy 2

Èíòåðôåéñ: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: Íå

Ïîâåëèòåëü ñíîâ - Âëàñòåëèíúò íà ìå÷òèòå. Ñïîðåä äðåâíà ëåãåíäà, ìå÷òèòå íè ñà ðîäåíè â åäèí äàëå÷åí ïðèêàçåí ñâÿò îò äðóãàòà ñòðàíà íà îáëàöèòå.

Âñè÷êî êîåòî ÷óâñòâàìå,âñè÷êè íè æåëàíèÿ è ñòðåìåæè - â ïðîäúëæåíèå íà õèëÿäè ãîäèíè òå ñà ñúùåñòâóâàëè â õàðìîíèÿ, êàêòî íà íàøèòå ôàíòàñòè÷íè âèäåíèÿ. È ñåãà áàëàíñ å çàãóáåí! Ñâåòúò íà ñúíèùàòà å â îïàñíîñò îòíîâî. Òúìåí Âëàñòåëèí èçïðàùà õîðàòà êîøìàðè, â êîèòî íÿìà íèòî äîáðî,íèòî êðàñîòà è ùàñòèå. Ñåãà ñàìî ìîæå äà ãî ñïðåòå! Ìèíåòå ïðåç ìàãè÷åñêà çåìÿ,âúðíåòå âñè÷êî êúì ïúðâîíà÷àëíèÿ ñè âèä, è âàøèòå êðàñèâè ìå÷òè ùå ñå ñáúäíàò.

Game Features: Óâëåêàòåëíà ôåíòúçè-àðêàäà. Òðè îãðîìíè ñâÿòà: áÿëî, ñèâî è òúìíî. Ðàçíîîáðàçèå îò âðàãîâå, 12 âèäà ÷óäîâèùà. Áèòêè ñ Áîñîâå âúâ ôèíàëèòå íà âñÿêà ôàçà. Ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà íà ïåðñîíàæà.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè: Win 2000 / XP; P4 / 1.2 GHz; RAM 256 MB; nVidia GF 4 MX, ATI 9200.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Èíñòàëèðàòå è èãðàåòå.

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ïðèêëþ÷åíñêè, Çàáàâíè, Åêøúí
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 1:05:38
Ðàçìåð 206.88 MB (216,927,948 áàéòà)

Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating