ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0010-Dragonshard_rus_2005

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Tue Dec 22, 2009 7:08 pm    Post subject: g0010-Dragonshard_rus_2005 Reply with quote

g0010-Dragonshard_rus_2005

## Ïðîèçâîäèòåë : Atari / Àêåëëà

## Ñàéò íà ïðîèçâîäèòåëÿ : http://ru.akella.com/Game.aspx?id=356

## Ñíèìêè îò èãðàòà :## Êîìåíòàð : Ñòàòóñ: ñåïòåìâðè 2005 ãîä.

Æàíð: Strategy (Real-time) / 3D

Ïîäîáíè èãðè: Armies of Exigo, Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth, The, Lord of the Rings: War of the Ring, The, Warcraft 3: Reign of Chaos, Warcraft 3: The Frozen Throne

Èíòåðôåé: Ðóñêè (RUS)

Multiplayer: (Cool LAN, Internet

Òèï èçäàíèå: RePack / FULL Game

Dragonshard: Êðèñòàë íà âñåìîãúùåñòâîòî. Ëåãåíäèòå ðàçêàçâàò, ÷å ïðåäè íà÷àëîòî íà ñâåòà ñúùåñòâóâàëè òðè äðàêîíà. Òúìíèÿò Khyber ñðàçèë â íåáåñàòà ñâåòëàòà Cyberis è ÿ ïðúñíàë íà ìèëèàðäè ïàð÷åíöà. Òîãàâà ñå ïîÿâèë ìîãúùèÿò Eberron è îáãúðíàë áðàò ñè ñ êðèëå, çà äà ïðåäïàçè äîáðèòå ñúùåñòâà îò çëîòî. Òàêà áèë ñúçäàäåí ñâåòúò. Khyber å ïîäçåìíèÿò ñâÿò, êúäåòî ñå ðàæäàò ÷óäîâèùà è äåìîíè. Eberron å ïîâúðõíîñòòà, íà êîÿòî æèâåÿò âñè÷êè ðàñè, íÿìàùè ñòðàõ îò ñëúíöåòî.  íåáåñàòà êðúæè ñúñòàâåíèÿò îò êðèñòàëè Ïðúñòåí íà Cyberis. Êðèñòàëèòå, íàðå÷åíè Dragonshards, ïåðèîäè÷íî ïàäàò íà ïîâúðõíîñòòà ïîä ôîðìàòà íà ìåòåîðèòåí äúæä. Ðàçóìíèòå ðàñè ãè ñúáèðàò è ïîëçâàò êàòî èçòî÷íèöè íà ìàãè÷åñêà åíåðãèÿ, ñòàíàëà íåäåëèìà ÷àñò îò æèâîòà íà Eberron. Îñâåí èçòî÷íèê íà æèâîò, Dragonshards ñà è èçòî÷íèê íà âëàñò. Îðäåíúò íà Îãúíÿ ïðèñòèãà íà ìèñòåðèîçíèÿ êîíòèíåíò Xen’drik, çà äà ñúáåðå òðèòå ÷àñòè íà îãðîìåí êðèñòàë, íàðå÷åí Ñúðöåòî íà Cyberis. Íàðîäúò íà ãóùåðèòå, æèâååù íà ïîâúðõíîñòòà íà Xen’drik, å ðåøåí äà ïàçè êðèñòàëèòå ñ öåíàòà íà æèâîòà ñè. Ñåí÷åñòèòå åëôè, æèâååùè ïîä Xen’drik, èç÷àêâàò ñèëèòå íà äâåòå âðàæäóâàùè ñòðàíè äà îòñëàáíàò, çà äà íàíåñàò ðåøàâàù óäàð. Êîÿ îò òðèòå ôðàêöèè ùå ñå ñäîáèå ñúñ Ñúðöåòî íà Cyberis? Çàâèñè ñàìî îò âàñ!

Dragonshard å ðåàëíî âðåìåâà ñòðàòåãèÿ, èìàùà äîïèðíè òî÷êè ñ êëàñè÷åñêèòå RTS-è ñàìî â îñíîâèòå íà ìàêðî ìåíèäæìúíòà – ñúáèðàíå íà ðåñóðñè, ñòðîåæ íà áàçà, çàêóïóâàíå è èçïðàùàíå íà âîéñêà äà ñ÷óïè áàçàòà íà ïðîòèâíèêà... Ïîäðîáíîñòè â NFO.

## Èçèñêâàíèÿ : Ìèíèìàëíè èçèñêâàíèÿ: Windows XP / Vista; Pentium® IV 1.5 GHz; 512 Ìá RAM; 64 Ìá âèäåîêàðòà (GeForce4 è íàãîðå, îñâåí ÌÕ-ñåðèèòå); DirectX 9.

## Äîïúëíèòåëíî : Çà èíñòàëàöèÿòà: Çàðåæäàòå â Daemon Tools è èíñòàëèðàòå â ïàïêà ïî èçáîð. serial: 8XGU-7A4U-6B6R-M9VS . Ôàéëà îò ïàïêà NODVD íå ñå êîïèðà,à ñå ñòàðòèðà. Ðàçìåð ñëåä èíñòàëàöèÿòà 1.20 ÃÁ.

Òèï Èãðè/PC ISO
Æàíð Ñòðàòåãèÿ
Ðàçìåð 998.78 MB (1,047,299,333 áàéòà)

Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating