ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

0005-Microsoft.Office.2003.Proofing.Tools

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> Microsoft office 2003
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Fri Dec 25, 2009 12:45 am    Post subject: 0005-Microsoft.Office.2003.Proofing.Tools Reply with quote

0005-Microsoft.Office.2003.Proofing.Tools


Microsoft Office 2003 Proofing Tools å íàáîð îò èíñòðóìåíòè çà ðåäàêòèðàíå íà òåêñò, ïîçâîëÿâàù ïðîâåðêàòà ïðàâîïèñà íà òåêñòîâå íà ïîâå÷å îò 50 åçèêà.

 ñúñòàâà íà ïàêåòà âëèçàò èíñòðóìåíòè çà ïðîâåðêà íà îðôîãðàôèÿòà è ãðàìàòèêàòà íà òåêñòà, ñïèñúöè çà àâòîìàòè÷íà êîðåêöèÿ è ìîäóë çà àâòîìàòè÷íî ñúñòàâÿíå íà ðåôåðàò çà ðåäàêòîðà Microsoft Word.

Ïàêåòà ìîæå äà ñå èíñòàëèðà êàòî äîïúëíèòåëíà ïðîâåðêà êúì ïðèëîæåíèåòî Office 2003 èëè íà îòäåëíè ïðîãðàìè îò òîçè ïðîäóêò.

RIP: îçíà÷àâà, ÷å îò îðèãèíàëíèÿ äèñêà è èíñòàëàòîðà ñà ïðåìàõíàòè îðôîãðàôñêàòà ïðîâåðêà íà íÿêîè åçèöè, íå ìíîãî-íóæíè ðå÷íèöè, à òàêà ñúùî è "åêçîòè÷íèòå" øðèôòîâå.Îñòàâåíà å ïîääðúæêà íà ñëåäíèòå åçèöè:

1. Czech

2. Italian

3. Croatian

4. Polish

5. English

6. Estonian

7. Finnish

8. German

9. Greek

10. Hebrew

11. Hungarian

12. Latvian

13. Lithuanian

14. Portuguese (Portugal)

15. Romanian

16. Russian

17. Serbian

18. Slovak

19. Slovenian

20. Spanish

21. Swedish

22. Ukrainian

-----------------------------------------------

Ñîôòóåðíè íîâèíè:

Jetico Personal Firewall 2.0.0.7 Beta

BitSpirit 3.2.1.100


Òèï Ïðîãðàìè/PC ISO
Ïîñëåäåí ñèéäúð Ïîñëåäíî àêòèâåí 40:59
Ðàçìåð 627.00 MB (657,455,104 áàéòà)Download
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> Microsoft office 2003 All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating