ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0040-Avatar_ The Game-DEMO

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 11:17 pm    Post subject: g0040-Avatar_ The Game-DEMO Reply with quote

g0040-Avatar_ The Game-DEMO

Avatar: The Game

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Action (Shooter / Slasher) / 3D / 1st Person / 3rd Person
# Ðàçðàáîò÷èê: Ubisoft
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: Ubisoft
# Ãîäèíà: Dec 1, 2009(full)
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 12+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
Îïåðàöèîííà ñèñòåìà: Windows XP (ñúñ SP2) èëè Windows Vista (ñ SP1)
Ïðîöåñîð: 3 GHz Intel Pentium D 830
AMD Athlon 64 X2 3800 + èëè ïî-äîáúð
RAM: 1 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista, Windows 7
Âèäåî êàðòà:
NVidia 6800 èëè ATI X1650 èëè ïî-äîáðå
256 MB DirectX 10.0-ñúâìåñòèìà âèäåî êàðòà èëè DirectX9.0c-ñúâìåñòèìà êàðòà ñ Shader Model 3.0 èëè ïî-âèñîêà
See Supported List more information.
DVD-ROM: DVD-ROM
Hard Drive Space: 1.5 GB
Çâóê: DirectX 9.0c Compatible Sound êàðòà ñ íàé-íîâèòå äðàéâåðè
Èíòåðíåò: øèðîêîëåíòîâà âðúçêà è óñëóãè, íåîáõîäèìè çà ìóëòèïëåéúð ðåæèì
Windows-ñúâìåñòèìà ìèøêà

Ïðåïîðú÷èòåëíè:
Îïåðàöèîííà ñèñòåìà: Windows XP (ñúñ SP2), Windows Vista (ñ SP1) èëè Windows 7
Ïðîöåñîð: Intel Core 2 Duo Family, AMD Athlon 64 X2 5200 +, AMD Phenom èëè ïî-äîáúð
RAM: 2 GB
Âèäåî êàðòà:
NVIDIA 8600 GTS èëè ïî-äîáðà, ATI X1900 èëè ïî-äîáðà ñ 512 MB ãðàôè÷íà ïàìåò
See Supported List more information.
DVD-ROM: DVD-ROM
Hard Drive Space: 1.5 GB
Çâóê: DirectX 9.0c Compatible Sound Card 5.1 ñ íàé-íîâèòå äðàéâåðè
Èíòåðíåò: øèðîêîëåíòîâà âðúçêà è óñëóãè, íåîáõîäèìè çà ìóëòèïëåéúð ðåæèì
Windows-ñúâìåñòèìà ìèøêà

Ïîääúðæàíè âèäåî êàðòè:
NVIDIA GeForce 6 Series - GeForce 6800 Ultra, 6800 GT, 6800
NVIDIA GeForce 7 Series - GeForce 7950 Series, 7900 Series, 7800 Series, 7600 Series,
NVIDIA GeForce 8 Series - GeForce 8800 Ultra, 8800 GTX, 8800 GTS, 8800 GT,
8800 GS, 8600 GTS, 8600GT, 8500 GT
NVIDIA GeForce 9 Series - GeForce 9600 GT, GeForce 9800 GTX
NVIDIA GeForce 200 Series - 250 GTX, GTX 280
ATI RADEON X1000 Series - X1650, X1800, X1900, X1950
ATI Radeon HD 2000 Series - HD 2600, HD 2900, GT / XT
ATI Radeon HD 3000 Series - HD 3850, HD 3870, HD 3870 X2
ATI Radeon HD 4000 Series - HD 4870, HD 4850 X2, HD 4870 X2
# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1)Ñòàðòèðàòå Avatar_The_Game_Demo.exe
2)Åêñòðàêòâàòå
3)Ñëåä òîâà èíñòàëèðàéòå îò setup.exe
4)Èãðàéòå è ñå çàáàâëÿâàéòå!!!
# Çà èãðàòà:
James Cameron's Avatar: The Game å àäàïòàöèÿ íà ïðåäñòîÿùèÿ äà ñå ïîÿâè åäíîèìåíåí õîëèâóäñêè ôèëì. Íåãîâ ðåæèñüîð å âå÷å ïðåâúðíàëèÿ ñå â ëåãåíäà James Cameron, êîéòî ñëåä õèò ïðîäóêöèÿòà ñè Titanic ñÿêàø ïîòúâà â çàáðàâà. Ïðåç 1997 ãîäèíà èìåííî ñ ôèëìà ñè Titanic ðåæèñüîðúò ïðèáèðà öåëè 11 Oscar ñòàòóåòêè. Ìàëêî ïî-êúñíî – ïðåç ïúðâèòå ãîäèíè íà 21 âåê James Cameron ñå çàåìà ñ íîâèÿ ñè ïðîåêò, ïî-êîéòî âå÷å ðàáîòè íÿêîëêî ãîäèíè. Ñòàâà âúïðîñ èìåííî çà Avatar, â êîéòî âçèìàò ó÷àñòèå õîëèâóäñêèòå àðòèñòè Sam Worthington, Zoe Saldana è Sigourney Weaver.

Ôèëìúò íà James Cameron ùå ñå ïîÿâè íà ãîëåìèÿ åêðàí ïðåç ìåñåö äåêåìâðè òàçè ãîäèíà. Òîãàâà ùå çàïî÷íå äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà è íåãîâàòà ãåéì àäàïòàöèÿ Avatar James Cameron's Avatar: The Game.  èãðàòà ñå çàïàçâà îñíîâíàòà ñþæåòíà ëèíèÿ, êîÿòî ïðîñëåäÿâà èñòîðèÿòà íà Avatar – ÷îâåøêè ðàçóì â òÿëîòî íà èçâúíçåìíî ñúùåñòâî. Ãåðîÿò ùå áúäå ïðèòèñêàí îò ïðîòèâîïîëîæíè ñâåòîâå è ùå ñå ñòðåìè êúì áèîëîãè÷åñêîòî ñè îöåëÿâàíå.


Ãîëåìèíà 1.56 GB
Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating