ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0036-Call_Of_Duty_4-Razor1911

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 11:06 pm    Post subject: g0036-Call_Of_Duty_4-Razor1911 Reply with quote

g0036-Call_Of_Duty_4-Razor1911

Call of Duty 4: Modern Warfare

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Modern First-Person Shooter
# Ðàçðàáîò÷èê: Infinity Ward
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: Activision
# Ãîäèíà: 2008
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 17+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
Intel Pentium 4 2.4 GHz or AMD Athlon 64 2800+ processor or any 1.8Ghz Dual Core Processor or better supported
512 MB RAM (768 MB RAM for Windows Vista)
8 GB of free hard drive space
Video card (generic): NVIDIA Geforce 6600 or better or ATI Radeon 9800Pro or better

Ïðåïîðú÷èòåëíè:
2.4 GHz dual core or better is recommended
1 GB RAM for XP, 2 GB RAM for Vista is recommended
3.0 Shader Support recommended, Nvidia Geforce 7800 or better or ATI Radeon X1800 or better

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1)Ìàóíòâàòå
2)Èíñòàëèðàòå, âúâåæäàòå êîäà. òîðåíòà èìà äîïúëíèòåëíî êåéãåí è êðàê - èçïîëçâàéòå òÿõ!
3)Êîïèðàòå êðàêà
4)Èãðàåòå.Àêî èãðàòà âè å õàðåñàëà-Êóïåòå ÿ!


# Çà èãðàòà:
Armed with an arsenal of advanced and powerful modern day firepower, players
are transported to treacherous hotspots around the globe to take on a rogue
enemy group threatening the world. As both a U.S Marine and British S.A.S
soldier fighting through an unfolding story full of twists and turns, players
use sophisticated technology, superior firepower and coordinated land and air
strikes on a battlefield where speed, accuracy and communication are
essential to victory. The epic title also delivers an added depth of
multiplayer action providing online fans an all-new community of persistence,
addictive and customizable gameplay

Modern Arsenal Bringing the epic battle and cinematic intensity to modern
warfare, players enlist using the latest modern weaponry, advanced battle
tactics and coordinated land-air support
Gameplay Variety Various missions immerse players into the intensity of
conflict whether theyre repelling onto an enemy-infested cargo ship,
flying through battle zones to provide air-support, or infiltrating enemy
positions to free hostages
Traverse Global Hotspots Battle across the streets of civil war zones
through Eastern Europe, rural Russia, the Middle East, and aboard a ship in
the North Atlantic
New Character Roles Fight alongside allies and work toward a common goal
within the context of a larger war as a member of the U.S. Marines and
British S.A.S


Ãîëåìèíà 6.32 GBÒîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating