ARAHN Forum Index ARAHN
A_R_A_H_N
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

g0034-King Arthur_ The Role-playing Wargame (ENG _ RePack)

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game
View previous topic :: View next topic  
Author Message
admin
Site Admin


Joined: 27 Jun 2007
Posts: 269

PostPosted: Thu Dec 24, 2009 11:02 pm    Post subject: g0034-King Arthur_ The Role-playing Wargame (ENG _ RePack) Reply with quote

g0034-King Arthur_ The Role-playing Wargame (ENG _ RePack)

King Arthur - The Role-playing Wargame

# Ïëàòôîðìà: PC
# Æàíð: Real-Time Strategy(RTS)
# Ðàçðàáîò÷èê: NeocoreGames
# Ðàçïðîñòðàíèòåë: NeocoreGames
# Ãîäèíà: Nov 24, 2009
# Ïðåïîðú÷èòåëíà âúçðàñò: 12+

# Èçèñêâàíèÿ:
Ìèíèìàëíè:
Îïåðàöèîííà ñèñòåìà: Windows XP SP2/Vista/7
Ïðîöåñîð: AMD Athlon 3500 + èëè Intel Pentium IV 3.4 GHz
Ïàìåò: 1GB RAM (XP) 1.5Gb RAM (Vista / 7)
Graphics: Nvidia 6600 (256MB) / ATI Radeon X700 (256MB)
DirectX ®: 9.0c èëè ïî-âèñîêà
Òâúðä äèñê: 8 GB ñâîáîäíî ïðîñòðàíñòâî
Çâóê: DirectX 9-ñúâìåñòèìà çâóêîâà êàðòà

Ïðåïîðú÷èòåëíè:
Intel ïðîöåñîð - Core 2 Duo E6420 2.13GHz
AMD CPU - Athlon 64 X2 Dual Core 5000 +
Ãðàôè÷íà êàðòà Nvidia - GeForce 8800 GT
ATI & Intel Graphics Card - Radeon HD ñåðèÿ 3800
RAM - 1.5 GB
Hard Disk Space - 8 GB
Direct X - 9.0ñ

# Íà÷èí íà èíñòàëèðàíå:
1)Ìàóíòâàòå â ÄÒ
2)Èíñòàëèðàòå
3)Èãðàéòå è ñå çàáàâëÿâàéòå!!!


# Çà èãðàòà:
King Arthur å ñòðàòåãè÷åñêà èãðà çà ÐÑ, â êîÿòî îñíîâíàòà âè çàäà÷à å äà ñúçäàäåòå ìîùíà èìïåðèÿ, a ïîñëå ìàëêî ïî ìàëêî è äà ïðåâçåìå ñâåòà. Îáñòàíîâêàòà å â äóõà íà Ñðåäíîâåêîâèåòî, ñ òèïè÷íèòå çà âðåìåòî ñãðàäè, îðúæèÿ è êîíôëèêòè. Âèå ùå âëåçåòå â ðîëÿòà íà ëåãåíäàðíèÿ êðàë Àðòóð, êîéòî ùå òðÿáâà äà ñúõðàíè ñòàáèëèòåòà íà ñòðàíàòà ñè. Òîâà ùå ñòàíå åäèíñòâåíî, àêî óñïåå äà îáåäèíè íàðîäà ñè ïîä îáùà êàóçà è àêî ïîëó÷è ïîìîùòà è çàêðèëàòà íà ñúìèøëåíèöèòå ñè.

 King Arthur âèå ùå èãðàåòå ñàìîñòîÿòåëíî. Ñþæåòíàòà ëèíèÿ å áàçèðàíà íà åäíà êàìïàíèÿ, êîÿòî ïúê å ðàçäåëåíà íà øåñò åïèçîäà. Èíòåðåñíîòî â òàçè èãðà å, ÷å å ñ îòâîðåí êðàé, òàêà ÷å âñè÷êî çàâèñè îò òîâà êàê ùå ïðîöåäèðàòå âèå. Äàäåíà âè å è ñïåöèàëíà 3D êàðòà, âúðõó êîÿòî ùå ôîðìèðàòå èìïåðèÿòà ñè è âúðõó êîÿòî ùå ó÷àñòâàòå â ìàùàáíè áèòêè ñ õèëÿäè ñðàæàâàùè ñå âîéíèöè.

Óäîáñòâà:
• Ìîäåðíà ãðàôèêa, êîÿòî ñúçäàâà åôåêò íà ïúëíî ïðèñúñòâèå â èãðàòà;
• Íàä 100 ìàãè÷åñêè ïðåäìåòè;
• Äåñåòêè åäèíèöè, íàðèñóâàíè ñ ìàêñèìàëíà äåòàéëíîñò, âêëþ÷èòåëíî - ðàçíîîáðàçèå îò ìèñòè÷íè ñúùåñòâà;
• Ìíîãî ðàçïîëîæåíèÿ çà èçãðàæäàíå íà òèïîâå ñãðàäè;
• Âúçìîæíîñò çà åäíîâðåìåííî ó÷àñòèå â áèòêà ïðè íÿêîëêî õèëÿäè âîéíèöè;

Îñîáåíîñòè íà REPACKA:
Íèùî íå å èçðÿçàíî
Âèäåî ñâåäåíî íà 50%
Äâóåçè÷åí èíñòàëàòîð(Eng èëè Ru)
Aâòîóñòàíîâêà íà Redistributables (x86/x64): VC Redist, Nvidia PhysX, DirectX
Âðåìå íà èíñòàëèðàíå- 6 ìèíóòè
Àâòîð-cdman.

Ãîëåìèíà 5.75 GB
Òîðåíòúò å äîñòúïåí ñàìî çà Ñóïåð ïîòðåáèòåëè!!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    ARAHN Forum Index -> FULL Game All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
100webspace web hosting VPS hosting advantages of online dating